Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklėsPDF
8-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. vasario mėn.
EPUB 150kPDF 995k
TURINYS
PRIEDĖLIS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

II ANTRAŠTINĖ DALIS : TEISĖKŪROS, BIUDŽETO, BIUDŽETO ĮVYKDYMO PATVIRTINIMO IR KITOS PROCEDŪROS
1 SKYRIUS : TEISĖKŪROS PROCEDŪROS: BENDROSIOS NUOSTATOS

42 straipsnis : Subsidiarumo ir proporcingumo principų laikymosi vertinimas

1.   Parlamentas, svarstydamas pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, atkreipia ypatingą dėmesį į tai, ar pasiūlyme laikomasi subsidiarumo ir proporcingumo principų.

2.   Rekomendaciją komitetui, atsakingam už atitinkamą sritį, susijusią su pasiūlymu dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, gali nuspręsti teikti tik komitetas, atsakingas už subsidiarumo principo laikymosi priežiūrą.

3.   Išskyrus skubius atvejus, nurodytus Protokolo Nr. 1 dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje 4 straipsnyje, už atitinkamą sritį atsakingas komitetas nerengia galutinio balsavimo prieš baigiantis Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnyje numatytam aštuonių savaičių terminui.

4.   Jeigu nacionalinis parlamentas atsiunčia Parlamento pirmininkui pagrįstą nuomonę pagal Protokolo Nr. 1 3 straipsnį, tas dokumentas perduodamas už atitinkamą sritį atsakingam komitetui ir perduodamas susipažinti už subsidiarumo principo laikymosi priežiūrą atsakingam komitetui.

5.   Jei pagrįstų nuomonių dėl pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto neatitikimo subsidiarumo principui skaičius pasiekia mažiausiai vieną trečdalį nacionaliniams parlamentams skirtų  balsų  pagal Protokolo Nr. 2 7 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą arba, jeigu  pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto pateiktas pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 76 straipsnį, tokių nuomonių skaičius pasiekia ketvirtadalį nacionaliniams parlamentams  skirtų balsų, Parlamentas nepriima sprendimo, kol pasiūlymo autorius nepraneša, ką ketina daryti.

6.   Kai įprastos teisėkūros procedūros metu pagrįstų nuomonių, kuriose teigiama, kad pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto neatitinka subsidiarumo principo, skaičius pasiekia bent paprastą nacionaliniams parlamentams skirtų balsų daugumą pagal Protokolo Nr. 2 7 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą, už atitinkamą sritį atsakingas komitetas, apsvarstęs nacionalinių parlamentų ir Komisijos pateiktas pagrįstas nuomones ir išklausęs už subsidiarumo principo laikymosi priežiūrą atsakingo komiteto nuomonę, gali rekomenduoti Parlamentui atmesti pasiūlymą remdamasis tuo, kad pažeidžiamas subsidiarumo principas, arba pateikti Parlamentui rekomendaciją, kurioje siūloma įtraukti pakeitimus dėl subsidiarumo principo laikymosi. Prie bet kokios šio pobūdžio rekomendacijos pridedama už subsidiarumo principo laikymosi priežiūrą atsakingo komiteto parengta nuomonė.

Rekomendacija pateikiama Parlamentui, kuris dėl jos diskutuoja ir balsuoja. Jei rekomendacija atmesti pasiūlymą patvirtinama balsavusiųjų dauguma, Parlamento pirmininkas paskelbia, kad procedūra baigta. Jei Parlamentas neatmeta pasiūlymo, procedūra tęsiama atsižvelgiant į visas Parlamento patvirtintas rekomendacijas.

Atnaujinta: 2019 m. gegužės 22 d.Teisinis pranešimas