Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta ReglamentsPDF
Parlamenta 8. sasaukums - 2019. gada februāris
EPUB 151kPDF 996k
SATURA RĀDĪTĀJS
PAPILDINĀJUMS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

II SADAĻA : LIKUMDOŠANAS, BUDŽETA UN CITAS PROCEDŪRAS
1. NODAĻA : LIKUMDOŠANAS PROCEDŪRAS VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

42. pants : Subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa ievērošanas pārbaude

1.   Leģislatīvā akta priekšlikuma izskatīšanas laikā Parlaments īpašu uzmanību pievērš subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa ievērošanai.

2.   Tikai par subsidiaritātes principa ievērošanu par konkrēto jautājumu atbildīgā komiteja var sagatavot ieteikumus atbildīgajai komitejai par leģislatīvā akta priekšlikumu.

3.   Izņemot steidzamos gadījumus, kas minēti Protokola Nr. 1 par valstu parlamentu lomu Eiropas Savienībā 4. punktā, par konkrēto jautājumu atbildīgajā komitejā galīgo balsojumu veic ne agrāk kā pēc astoņu nedēļu termiņa, kas noteikts Protokola Nr. 2 par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu 6. punktā.

4.   Ja valsts parlaments saskaņā ar Protokola Nr. 1 3. pantu  iesniedz  Parlamenta  priekšsēdētājam  pamatotu  atzinumu,  minēto  dokumentu  nodod  par konkrēto jautājumu atbildīgajai komitejai un informēšanas nolūkā nosūta par subsidiaritātes principa ievērošanu atbildīgajai komitejai.

5.   Ja   pamatoti   atzinumi   par   leģislatīvā   akta   priekšlikuma   neatbilstību   subsidiaritātes principam ir saņēmuši vismaz trešo daļu no visām balsīm, kas piešķirtas valstu parlamentiem saskaņā ar Protokola Nr. 2 7. panta 1. punkta otro daļu, vai ceturto daļu no šīm balsīm gadījumā, kad leģislatīvā akta priekšlikums ir iesniegts, pamatojoties uz Līguma   par   Eiropas   Savienības   darbību   76. pantu,   Parlaments   nepieņem   lēmumu,   pirms priekšlikuma iesniedzējs nav paziņojis, kā paredzējis rīkoties.

6.   Ja  saskaņā  ar  parasto  likumdošanas  procedūru  pamatoti  atzinumi  par  leģislatīvā  akta priekšlikuma neatbilstību subsidiaritātes principam ir saņēmuši vismaz vienkāršo vairākumu no balsīm, kas piešķirtas valstu parlamentiem saskaņā ar Protokola Nr. 2 7. panta 1. punkta otro daļu, tad par konkrēto jautājumu atbildīgā komiteja, ņemot vērā valstu parlamentu un Komisijas iesniegtos pamatotos atzinumus un uzklausījusi par subsidiaritātes principa ievērošanu atbildīgo komiteju, var ieteikt Parlamentam noraidīt priekšlikumu tāpēc, ka ir pārkāpts subsidiaritātes princips, vai arī iesniegt Parlamentam citu ieteikumu, kurā var būt iekļauti ierosinājumi izdarīt grozījumus saistībā ar subsidiaritātes principa ievērošanu. Jebkuram šādam ieteikumam pievieno atzinumu, ko sniegusi par subsidiaritātes principa ievērošanu atbildīgā komiteja.

Ieteikumu iesniedz Parlamentam apspriešanai un balsošanai. Ja ieteikums noraidīt priekšlikumu ir pieņemts ar nodoto balsu vairākumu, Parlamenta priekšsēdētājs paziņo, ka procedūra ir pabeigta. Ja Parlaments priekšlikumu nenoraida, procedūra tiek turpināta, ņemot vērā visus Parlamenta apstiprinātos ieteikumus.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 22. maijsJuridisks paziņojums