Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordningPDF
Åttonde valperioden - Februari 2019
EPUB 151kPDF 947k
INNEHÅLL
TILLÄGG
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING II : LAGSTIFTNINGS- OCH BUDGETFÖRFARANDEN, FÖRFARANDE FÖR ANSVARSFRIHETSBEVILJANDE SAMT ANDRA FÖRFARANDEN
KAPITEL 1 : LAGSTIFTNINGSFÖRFARANDEN – ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 42 : Kontroll av respekten för subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna

1.   Vid behandlingen av ett förslag till lagstiftningsakt ska parlamentet särskilt kontrollera att förslaget respekterar subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna.

2.   Endast utskottet med ansvar för respekten för subsidiaritetsprincipen får utarbeta rekommendationer till det ansvariga utskottet avseende ett förslag till lagstiftningsakt.

3.   Utom i de brådskande fall som avses i artikel 4 i protokoll nr 1 om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen får det utskott som är ansvarigt för ärendet inte företa slutomröstning före utgången av den frist på åtta veckor som fastställs i artikel 6 i protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna.

4.   Om ett nationellt parlament lämnar ett motiverat yttrande till talmannen i enlighet med artikel 3 i protokoll nr 1, ska detta yttrande hänvisas till det utskott som är ansvarigt för ärendet och för kännedom vidarebefordras till utskottet med ansvar för respekten för subsidiaritetsprincipen.

5.   Om minst en tredjedel av det totala antal röster som tilldelats de nationella parlamenten i enlighet med artikel 7.1 andra stycket i protokoll nr 2 står bakom motiverade yttranden om att ett förslag till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen eller en fjärdedel för ett förslag till lagstiftningsakt som lagts fram på grundval av artikel 76 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, får parlamentet inte fatta beslut förrän förslagsställaren har redogjort för hur denne avser att gå vidare i ärendet.

6.   Om, inom ramen för det ordinarie lagstiftningsförfarandet, minst en enkel majoritet av de röster som tilldelats de nationella parlamenten i enlighet med artikel 7.1 andra stycket i protokoll nr 2 står bakom motiverade yttranden om att ett förslag till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen får det utskott som är ansvarigt för ärendet, efter att ha beaktat de motiverade yttranden som inkommit från de nationella parlamenten och kommissionen och efter att ha hört utskottet med ansvar för respekten för subsidiaritetsprincipen, antingen rekommendera att parlamentet förkastar förslaget på grund av åsidosättande av subsidiaritetsprincipen eller lägga fram andra rekommendationer för parlamentet, vilka kan inbegripa ändringsförslag som rör respekten för subsidiaritetsprincipen. Yttrandet från utskottet med ansvar för respekten för subsidiaritetsprincipen ska fogas till dessa rekommendationer.

Rekommendationerna ska läggas fram för parlamentet för debatt och omröstning. Om en rekommendation om att förkasta förslaget antas med en majoritet av de avgivna rösterna ska talmannen förklara förfarandet avslutat. Om parlamentet inte förkastar förslaget ska förfarandet fullföljas, med beaktande av eventuella rekommendationer som antas av parlamentet.

Senaste uppdatering: 22 maj 2019Rättsligt meddelande