Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламентPDF
8-ми парламентарен мандат - февруари 2019 г.
EPUB 186kPDF 1159k
СЪДЪРЖАНИЕ
ДОПЪЛНЕНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ II : ЗАКОНОДАТЕЛНИ, БЮДЖЕТНИ И ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
ГЛАВА 1 : ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОЦЕДУРИ — ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 45 : Право на Парламента да представя предложения

В случаите, когато Договорите предоставят на Парламента право на инициатива, компетентната комисия може да реши да изготви доклад по собствена инициатива в съответствие с член 52.

Докладът съдържа:

(а)   предложение за резолюция;

(б)   проект на предложение;

(в)   изложение на мотивите, включително, по целесъобразност, финансова обосновка.

Когато приемането на акт от Парламента изисква одобрението или съгласието на Съвета и становището или съгласието на Комисията, Парламентът, след гласуване на предложения акт и по предложение на докладчика, може да реши да отложи гласуването на предложението за резолюция, докато Съветът или Комисията не изразят позициите си.

Последно осъвременяване: 22 май 2019 г.Правна информация