Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламентPDF
8-ми парламентарен мандат - февруари 2019 г.
EPUB 186kPDF 1159k
СЪДЪРЖАНИЕ
ДОПЪЛНЕНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ II : ЗАКОНОДАТЕЛНИ, БЮДЖЕТНИ И ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
ГЛАВА 3 : ОБИКНОВЕНА ЗАКОНОДАТЕЛНА ПРОЦЕДУРА
РАЗДЕЛ 4 — ПОМИРИТЕЛНА ПРОЦЕДУРА И ТРЕТО ЧЕТЕНЕ

Член 69ж : Удължаване на срокове

1.   Председателят на Парламента, по искане на парламентарната делегация в Помирителния комитет, удължава сроковете за трето четене в съответствие с член 294, параграф 14 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

2.   Председателят уведомява Парламента за всяко удължаване на сроковете в съответствие с член 294, параграф 14 от Договора за функционирането на Европейския съюз, независимо дали тези удължавания са по инициатива на Парламента или на Съвета.

Последно осъвременяване: 22 май 2019 г.Правна информация