Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламентPDF
8-ми парламентарен мандат - февруари 2019 г.
EPUB 186kPDF 1159k
СЪДЪРЖАНИЕ
ДОПЪЛНЕНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ II : ЗАКОНОДАТЕЛНИ, БЮДЖЕТНИ И ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
ГЛАВА 4 : СПЕЦИФИЧНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ПРОЦЕДУРАТА НА КОНСУЛТАЦИЯ

Член 78д : Повторно сезиране на Парламента

1.   По искане на компетентната комисия председателят приканва Съвета повторно да се консултира с Парламента при обстоятелствата и условията, посочени в член 63, параграф 1. По искане на компетентната комисия председателят приканва Съвета повторно да се консултира с Парламента  и когато Съветът съществено измени или възнамерява да измени съществено проекта на правнообвързващ акт, по който Парламентът вече е представил своята позиция, освен ако изменението има за цел да отрази измененията на Парламента.

2.   При обстоятелствата, предвидени в настоящия член, председателят отправя искане Парламентът да бъде повторно сезиран с даден проект на правнообвързващ акт, в случай че, по искане на политическа група или на членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, Парламентът вземе такова решение.

Последно осъвременяване: 22 май 2019 г.Правна информация