Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού ΚοινοβουλίουPDF
8η κοινοβουλευτική περίοδος - Φεβρουάριος 2019
EPUB 199kPDF 1193k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ II : ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Άρθρο 78ε : Εκ νέου παραπομπή στο Κοινοβούλιο

1.   Μετά από αίτημα της αρμόδιας επιτροπής, ο Πρόεδρος καλεί το Συμβούλιο να ζητήσει εκ νέου τη γνώμη του Κοινοβουλίου εφόσον συντρέχουν οι συνθήκες και οι όροι του άρθρου 63 παράγραφος 1. Μετά από αίτημα της αρμόδιας επιτροπής, ο Πρόεδρος καλεί επίσης το Συμβούλιο να ζητήσει εκ νέου τη γνώμη του Κοινοβουλίου, εφόσον το Συμβούλιο τροποποιεί ή προτίθεται να τροποποιήσει ουσιαστικά το σχέδιο νομικά δεσμευτικής πράξης επί του οποίου το Κοινοβούλιο είχε τοποθετηθεί αρχικά, εκτός εάν τούτο αποσκοπεί στην ενσωμάτωση των τροπολογιών του Κοινοβουλίου.

2.   Ο Πρόεδρος ζητεί επίσης να παραπεμφθεί εκ νέου στο Κοινοβούλιο σχέδιο νομικά δεσμευτικής πράξης, βάσει του παρόντος άρθρου, εφόσον το Κοινοβούλιο λάβει απόφαση σχετικώς, μετά από πρόταση μίας πολιτικής ομάδας ή βουλευτών ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο.

Τελευταία ενημέρωση: 22 Μαΐου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου