Poprzedni 
 Następny 
Regulamin Parlamentu EuropejskiegoPDF
Ósma kadencja Parlamentu - Luty 2019
EPUB 163kPDF 1057k
SPIS TREŚCI
DODATEK
UWAGA DLA CZYTELNIKA
KOMPENDIUM GŁÓWNYCH AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH REGULAMINU

TYTUŁ II : PROCEDURA USTAWODAWCZA, BUDŻETOWA, PROCEDURA UDZIELENIA ABSOLUTORIUM I INNE PROCEDURY
ROZDZIAŁ 4 : PRZEPISY SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE PROCEDURY KONSULTACJI

Artykuł 78e : Ponowne przekazanie do Parlamentu

1.   Na wniosek właściwej komisji Przewodniczący zwraca się do Rady o ponowną konsultację z  Parlamentem  w  takich  samych  okolicznościach  i  na  takich  samych  warunkach,  jakie przewidziano w art. 63 ust. 1. Na wniosek właściwej komisji Przewodniczący zwraca się do Rady o ponowną konsultację z  Parlamentem również wtedy, gdy Rada wprowadza istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie do projektu aktu prawie wiążącego,  w  sprawie  którego  Parlament  pierwotnie  zajął stanowisko, chyba że zmiany te mają na celu wprowadzenie poprawek Parlamentu.

2.   Przewodniczący  zwraca  się  także  o  ponowne  przekazanie  Parlamentowi  projektu  aktu prawnie wiążącego w okolicznościach określonych w niniejszym artykule, jeżeli Parlament podejmie taką decyzję na wniosek grupy politycznej lub posłów w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg.

Ostatnia aktualizacja: 22 maja 2019Informacja prawna