Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordningPDF
Åttonde valperioden - Februari 2019
EPUB 151kPDF 947k
INNEHÅLL
TILLÄGG
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING II : LAGSTIFTNINGS- OCH BUDGETFÖRFARANDEN, FÖRFARANDE FÖR ANSVARSFRIHETSBEVILJANDE SAMT ANDRA FÖRFARANDEN
KAPITEL 4 : SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR SAMRÅDSFÖRFARANDET

Artikel 78e : Nytt hörande av parlamentet

1.   På begäran av det ansvariga utskottet ska talmannen uppmana rådet att höra parlamentet på nytt under samma förutsättningar och på samma villkor som anges i artikel 63.1. På begäran av det ansvariga utskottet ska talmannen även uppmana rådet att höra parlamentet på nytt, om rådet väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra det utkast till rättsligt bindande akt som parlamentet ursprungligen avgav sin ståndpunkt om, förutom när detta görs i syfte att införliva parlamentets ändringar.

2.   Talmannen ska även begära att ett utkast till rättsligt bindande akt på nytt hänvisas till parlamentet under de omständigheter som anges i denna artikel om, på förslag av en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet, parlamentet så beslutar.

Senaste uppdatering: 22 maj 2019Rättsligt meddelande