Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламентPDF
8-ми парламентарен мандат - февруари 2019 г.
EPUB 186kPDF 1159k
СЪДЪРЖАНИЕ
ДОПЪЛНЕНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ II : ЗАКОНОДАТЕЛНИ, БЮДЖЕТНИ И ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
ГЛАВА 5 : КОНСТИТУЦИОННИ ВЪПРОСИ

Член 79 : Обикновена процедура за преразглеждане на Договорите

1.   В съответствие с членове 45 и 52 компетентната комисия може да внесе в Парламента доклад с предложения до Съвета за изменение на Договорите.

2.   Когато се провеждат консултации с Парламента, в съответствие с член 48, параграф 3 от Договора за Европейския съюз, във връзка с предложение за решение на Европейския съвет за разглеждане на изменения към Договорите, въпросът се отнася до компетентната комисия. Комисията изготвя доклад, който съдържа:

-   предложение за резолюция, в което се посочва дали Парламентът одобрява или отхвърля предлаганото решение и което може да съдържа предложения на вниманието на Конвента или на конференцията на представители на правителствата на държавите членки;

-   при необходимост, изложение на мотивите.

3.   Ако Европейският съвет реши да свика Конвент, представителите на Парламента се определят от Парламента по предложение на Председателския съвет.

Делегацията на Парламента избира свой ръководител и свои кандидати за членство във всички ръководни групи или бюра, създадени от Конвента.

4.   Когато Европейският съвет поиска одобрението на Парламента във връзка с решение да не се свиква Конвент за разглеждането на предложените изменения на Договорите, въпросът се разпределя на компетентната комисия за разглеждане в съответствие с член 99.

Последно осъвременяване: 22 май 2019 г.Правна информация