Ar ais 
 Ar aghaidh 
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpaPDF
8ú téarma parlaiminteach - Feabhra 2019
EPUB 160kPDF 1053k
CLÁR
AGUISÍN
NOTA DON LEITHEOIR
COIMRE DE NA PRÍOMHGHNÍOMHARTHA DLÍ A BHAINEANN LEIS NA RIALACHA NÓS IMEACHTA

TEIDEAL II : NÓSANNA IMEACHTA REACHTACHA, BUISÉADACHA, URSCAOILTE AGUS EILE
CAIBIDIL 6 : NÓSANNA IMEACHTA BUISÉADACHA

Riail 88 : An seasamh ón bParlaimint maidir leis an dréachtbhuiséad

1.   Féadfaidh Feisirí aonair leasuithe ar an seasamh ón gComhairle maidir leis an dréachtbhuiséad a chur síos sa choiste freagrach.

Féadfaidh grúpa polaitiúil nó Feisirí a shroicheann an tairseach íseal ar a laghad nó coiste leasuithe ar an seasamh ón gComhairle maidir leis an dréachtbhuiséad a chur síos sa Pharlaimint.

2.   Is i scríbhinn a thíolacfar leasuithe agus beidh réasúnuithe ag gabháil leo, beidh síniú a n- údar orthu agus sonróidh siad an líne bhuiséid lena mbaineann siad.

3.   Socróidh an tUachtarán an teorainn ama maidir le leasuithe a chur síos.

4.   Déanfaidh an coiste freagrach vótáil ar na leasuithe sula bpléitear sa Pharlaimint iad.

5.   Maidir le dréachtleasuithe arna gcur síos sa Pharlaimint a mbeidh diúltaithe dóibh ag an gcoiste freagrach, ní fhéadfar vótáil orthu sa Pharlaimint ach amháin má iarrann coiste nó grúpa polaitiúil nó Feisirí a shroicheann an tairseach íseal ar a laghad amhlaidh i scríbhinn, roimh sprioc- am a bheidh le socrú ag an Uachtarán. Ní bheidh an sprioc-am sin níos lú ná 24 huaire an chloig roimh thús na vótála.

6.   I gcás leasuithe ar mheastacháin na Parlaiminte a bheidh comhchosúil leo sin ar dhiúltaigh an Pharlaimint dóibh cheana an tráth a tarraingíodh suas na meastacháin, ní dhéanfaidh an Pharlaimint iad a phlé ach amháin i gcás tuairim fhabhrach a bheith tugtha ag an gcoiste freagrach ina leith.

7.   Déanfaidh an Pharlaimint vótálacha comhleanúnacha ar na nithe seo a leanas:

-   na leasuithe ar an seasamh ón gComhairle maidir leis an dréachtbhuiséad, de réir roinne,

-   tairiscint i gcomhair rún maidir leis an dréachtbhuiséad.

Mar sin féin, beidh feidhm ag Riail 174(4) go (10).

8.   Measfar go bhfuil glactha le hairteagail, caibidlí, teidil agus ranna den dréachtbhuiséad nár cuireadh síos aon leasuithe ina leith.

9.   I gcomhréir le hAirteagal 314(4)(c) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, beidh vótaí thromlach na bhFeisirí a chomhdhéanann an Pharlaimint riachtanach chun leasuithe a ghlacadh.

10.   Má leasaíonn an Pharlaimint an seasamh ón gComhairle maidir leis an dréachtbhuiséad, déanfar an seasamh arna leasú a chur ar aghaidh chuig an gComhairle agus chuig an gCoimisiún, mar aon leis na réasúnuithe agus le miontuairiscí an tsuí ar lena linn a glacadh na leasuithe.

An nuashonrú is déanaí: 22 Bealtaine 2019Fógra dlíthiúil