Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordningPDF
Åttonde valperioden - Februari 2019
EPUB 151kPDF 947k
INNEHÅLL
TILLÄGG
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING II : LAGSTIFTNINGS- OCH BUDGETFÖRFARANDEN, FÖRFARANDE FÖR ANSVARSFRIHETSBEVILJANDE SAMT ANDRA FÖRFARANDEN
KAPITEL 6 : BUDGETFÖRFARANDEN

Artikel 88 : Parlamentets ståndpunkt om budgetförslaget

1.   Enskilda ledamöter får ge in ändringsförslag till rådets ståndpunkt om budgetförslaget till det ansvariga utskottet.

En politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet eller ett utskott  får till kammaren ge in ändringsförslag till rådets ståndpunkt om budgetförslaget.

2.   Ändringsförslagen ska inges och motiveras skriftligen, vara undertecknade av sina författare och ange den budgetpost som de avser.

3.   Talmannen ska fastställa en tidsfrist för ingivande av ändringsförslag.

4.   Det ansvariga utskottet ska rösta om ändringsförslagen innan de behandlas i kammaren.

5.   Ändringsförslag som ingetts till kammaren och som förkastats i det ansvariga utskottet får gå till omröstning endast om ett utskott eller en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet skriftligen begär det före en tidpunkt som fastställs av talmannen. Denna tidsfrist får under inga omständigheter löpa ut senare än 24 timmar innan omröstningen inleds.

6.   När det gäller ändringsförslag till parlamentets budgetberäkning vars innehåll liknar de förslag som parlamentet förkastade redan när budgetberäkningen upprättades, ska parlamentet behandla dem  endast om det ansvariga utskottet ger sitt samtycke till detta.

7.   Parlamentet ska förrätta på varandra följande omröstningar om

-   ändringsförslagen till rådets ståndpunkt om budgetförslaget, avsnittsvis,

-   ett resolutionsförslag om detta budgetförslag.

Artikel 174.4–174.10 ska dock tillämpas.

8.   De artiklar, kapitel, avdelningar och avsnitt i budgetförslaget till vilka inga ändringsförslag har ingetts ska anses antagna.

9.   I enlighet med artikel 314.4 c i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt måste ett ändringsförslag för att godkännas erhålla en majoritet av rösterna från parlamentets ledamöter.

10.   Om parlamentet har gjort ändringar av rådets ståndpunkt om budgetförslaget ska den ändrade ståndpunkten översändas till rådet och kommissionen tillsammans med motiveringarna samt protokollet från det sammanträde vid vilket ändringsförslagen antogs.

Senaste uppdatering: 22 maj 2019Rättsligt meddelande