Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламентPDF
8-ми парламентарен мандат - февруари 2019 г.
EPUB 186kPDF 1159k
СЪДЪРЖАНИЕ
ДОПЪЛНЕНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ II : ЗАКОНОДАТЕЛНИ, БЮДЖЕТНИ И ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
ГЛАВА 6 : БЮДЖЕТНИ ПРОЦЕДУРИ

Член 92 : Режим на временните суми от една дванадесета

1.   Всяко решение на Съвета за разрешаване на разходи, надвишаващи временната сума от една дванадесета от бюджетните кредити за предходната финансова година, се разпределя на компетентната комисия.

2.   Компетентната комисия може да внесе проекторешение за намаляване на разходите по параграф 1. Парламентът взема решение по него в срок от 30 дни след приемането на решението на Съвета.

3.   Парламентът взема решение с мнозинство от своите членове.

Последно осъвременяване: 22 май 2019 г.Правна информация