Poprzedni 
 Następny 
Regulamin Parlamentu EuropejskiegoPDF
Ósma kadencja Parlamentu - Luty 2019
EPUB 163kPDF 1057k
SPIS TREŚCI
DODATEK
UWAGA DLA CZYTELNIKA
KOMPENDIUM GŁÓWNYCH AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH REGULAMINU

TYTUŁ II : PROCEDURA USTAWODAWCZA, BUDŻETOWA, PROCEDURA UDZIELENIA ABSOLUTORIUM I INNE PROCEDURY
ROZDZIAŁ 6 : PROCEDURY BUDŻETOWE

Artykuł 92 : Miesięczne prowizorium budżetowe

1.   Każda decyzja Rady upoważniająca do wydatkowania kwot przekraczających miesięczne prowizorium budżetowe dla środków budżetowych za poprzedni rok jest przekazywana właściwej komisji.

2.   Właściwa komisja może złożyć projekt decyzji mającej na celu zmniejszenie wydatków, o których mowa w ust. 1. Parlament podejmuje w tej sprawie decyzję w ciągu 30 dni od przyjęcia decyzji Rady.

3.   Parlament podejmuje decyzję większością głosów całkowitej liczby posłów.

Ostatnia aktualizacja: 22 maja 2019Informacja prawna