Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentuPDF
8. volebné obdobie - Február 2019
EPUB 155kPDF 985k
OBSAH
DODATOK
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA II : LEGISLATÍVNE A ROZPOČTOVÉ POSTUPY, POSTUPY UDELENIA ABSOLUTÓRIA A INÉ POSTUPY
KAPITOLA 6 : ROZPOČTOVÉ POSTUPY

Článok 92 : Systém predbežných dvanástin

1.   Každé rozhodnutie Rady, ktorým sa schvaľujú výdavky nad rámec predbežnej dvanástiny rozpočtových prostriedkov na predchádzajúci rozpočtový rok, sa pridelí gestorskému výboru.

2.   Gestorský výbor môže predložiť návrh rozhodnutia o znížení výdavkov uvedených v odseku 1. Parlament o ňom rozhodne do 30 dní od prijatia rozhodnutia Rady.

3.   Parlament sa uznáša väčšinou hlasov všetkých poslancov.

Posledná úprava: 22. mája 2019Právne oznámenie