Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsordenPDF
8. valgperiode - Februar 2019
EPUB 147kPDF 937k
INDHOLDSFORTEGNELSE
TILLÆG
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT II : LOVGIVNINGS-, BUDGET-, DECHARGE- OG ANDRE PROCEDURER
KAPITEL 9 : ANDRE PROCEDURER

Artikel 101 : Procedurer vedrørende dialogen på arbejdsmarkedet

1.   Formanden henviser alle dokumenter, Kommissionen har udarbejdet i medfør af artikel 154 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, eller aftaler, arbejdsmarkedets parter har indgået i medfør af nævnte traktats artikel 155, stk. 1, samt forslag, Kommissionen har forelagt i medfør af nævnte traktats artikel 155, stk. 2, til behandling i det kompetente udvalg.

2.   I de tilfælde, hvor arbejdsmarkedets parter meddeler, at de ønsker at indlede processen i artikel 155 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, kan det kompetente udvalg udarbejde en betænkning om det pågældende substansspørgsmål.

3.   I de tilfælde, hvor arbejdsmarkedets parter har indgået en aftale og i overensstemmelse med artikel 155, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde i fællesskab har anmodet om, at aftalen iværksættes ved en afgørelse, som Rådet træffer efter forslag fra Kommissionen, fremsætter det kompetente udvalg et beslutningsforslag, der anbefaler vedtagelse eller forkastelse af forslaget.

Seneste opdatering: 22. maj 2019Juridisk meddelelse