Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklėsPDF
8-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. vasario mėn.
EPUB 150kPDF 995k
TURINYS
PRIEDĖLIS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

II ANTRAŠTINĖ DALIS : TEISĖKŪROS, BIUDŽETO, BIUDŽETO ĮVYKDYMO PATVIRTINIMO IR KITOS PROCEDŪROS
10 SKYRIUS : DELEGUOTIEJI IR ĮGYVENDINIMO AKTAI

105 straipsnis : Deleguotieji aktai

1.   Jei Komisija perduoda Parlamentui deleguotąjį aktą, Pirmininkas jį perduoda už pagrindinį teisėkūros procedūra priimtą aktą atsakingam komitetui, kuris gali nuspręsti paskirti vieną iš savo narių išnagrinėti vieną ar kelis deleguotuosius aktus.

2.   Per kitą mėnesinę sesiją po deleguotojo akto gavimo Parlamento pirmininkas praneša Parlamentui deleguotojo akto gavimo visomis oficialiosiomis kalbomis datą ir terminą, per kurį galima pareikšti prieštaravimų. Šis terminas pradedamas skaičiuoti nuo gavimo datos.

Pranešimas skelbiamas Parlamento plenarinio posėdžio protokole ir kartu nurodomas atsakingo komiteto pavadinimas.

3.   Atsakingas komitetas, laikydamasis pagrindinio teisėkūros procedūra priimto akto nuostatų ir, jei mano, kad tai tikslinga, pasikonsultavęs su kitais susijusiais komitetais, gali pateikti Parlamentui pagrįstą pasiūlymą dėl rezoliucijos, kurioje pareiškiama prieštaravimų dėl deleguotojo akto. Jei, likus 10 darbo dienų prieš prasidedant mėnesinei sesijai, kurios trečiadienis yra prieš 5 dalyje nurodyto laikotarpio pabaigą ir arčiausiai to laikotarpio pabaigos, atsakingas komitetas nepateikė tokio pasiūlymo dėl rezoliucijos, frakcija arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius gali pateikti pasiūlymą dėl rezoliucijos, kad klausimas būtų įtrauktas į pirmiau nurodytos sesijos darbotvarkę.

4.   Pagal 3 dalį pateiktame pasiūlyme dėl rezoliucijos nurodomos Parlamento prieštaravimų priežastys ir gali būti prašoma, kad Komisija pateiktų naują deleguotąjį aktą, kuriame būtų atsižvelgta į Parlamento rekomendacijas.

5.   Parlamentas pritaria tokiam pasiūlymui dėl rezoliucijos per terminą, numatytą pagrindiniame  teisėkūros  procedūra  priimtame  akte,  Sutarties  dėl  Europos  Sąjungos  veikimo 290 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje nustatyta visų savo narių balsų dauguma.

Jeigu atsakingas komitetas mano, kad remiantis pagrindinio teisėkūros procedūra priimto akto nuostatomis reikėtų pratęsti terminą, per kurį galima pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto, atsakingo komiteto pirmininkas Parlamento vardu apie pratęsimą praneša Tarybai ir Komisijai.

6.   Jei atsakingas komitetas rekomenduoja, kad prieš baigiantis pagrindiniame teisėkūros procedūra priimtame akte numatytam terminui Parlamentas pareikštų, jog neprieštarauja dėl deleguotojo akto:

-   atsakingas komitetas motyvuotu laišku apie tai informuoja Komitetų pirmininkų sueigos pirmininką ir šiuo tikslu pateikia rekomendaciją;

-   jei kitos Komitetų pirmininkų sueigos metu arba skubos atveju taikant rašytinę procedūrą nepateikiama jokių prieštaravimų, Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkas apie tai praneša Parlamento pirmininkui, kuris savo ruožtu apie tai kuo greičiau informuoja plenarinės sesijos dalyvius;

-   jei per dvidešimt keturias valandas po paskelbimo Parlamente frakcija arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius paprieštarauja rekomendacijai, dėl šios balsuojama;

-   jei per tą patį laiką nepareiškiama jokių prieštaravimų, pasiūlytoji rekomendacija laikoma patvirtinta;

-   priėmus tokią rekomendaciją nepriimamas joks vėlesnis pasiūlymas dėl prieštaravimų dėl deleguotojo akto.

7.   Atsakingas komitetas, atsižvelgdamas į pagrindinio teisėkūros procedūra priimto akto nuostatas, gali imtis iniciatyvos pateikti Parlamentui pasiūlymą dėl rezoliucijos dėl visiško arba dalinio deleguotųjų įgaliojimų atšaukimo arba prieštaravimo savaiminiam įgaliojimų pratęsimu.

Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą, sprendimui dėl deleguotųjų įgaliojimų atšaukimo priimti būtina visų Parlamento narių balsų dauguma.

8.   Parlamento pirmininkas supažindina Tarybą ir Komisiją su pozicijomis, priimtomis laikantis šio straipsnio.

Atnaujinta: 2019 m. gegužės 22 d.Teisinis pranešimas