Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламентPDF
8-ми парламентарен мандат - февруари 2019 г.
EPUB 186kPDF 1159k
СЪДЪРЖАНИЕ
ДОПЪЛНЕНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ V : ОТНОШЕНИЯ С ДРУГИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ
ГЛАВА 1 : НАЗНАЧЕНИЯ

Член 122a : Назначения в органите за икономическо управление

1.   Настоящият член се прилага за назначаването на:

-   председателя и заместник-председателя на надзорния съвет на единния надзорен механизъм;

-   председателя, заместник-председателя и пълноправните членове на Единния съвет за преструктуриране на Единния механизъм за преструктуриране;

-   председателя и изпълнителните директори на Европейския надзорен орган (Европейски банков орган, Европейски орган за ценни книжа и пазари, Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване); както и

-   управителния директор и заместник управителния директор на Европейския фонд за стратегически инвестиции.

2.   Всеки от кандидатите се кани да направи изявление пред компетентната парламентарна комисия и да отговори на поставените от нейните членове въпроси

3.   Компетентната комисия формулира препоръка до Парламента относно всяко предложение за назначение.

4.   Гласуването се провежда в срок от два месеца от представянето на предложението за назначение, освен ако Парламентът, по искане на компетентната комисия, на политическа група или на  членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, реши друго. Парламентът гласува тайно и поотделно по всяка от кандидатурите.

5.   Ако приетото от Парламента решение по дадено предложение за назначение е отрицателно, председателят на Парламента изисква оттегляне на предложението и представяне на ново предложение пред Парламента.

Последно осъвременяване: 22 май 2019 г.Правна информация