Edellinen 
 Seuraava 
Euroopan parlamentin työjärjestysPDF
Kahdeksas vaalikausi - Helmikuu 2019
EPUB 149kPDF 868k
SISÄLLYS
LISÄYS
HUOMAUTUS
TÄRKEIMPIEN TYÖJÄRJESTYKSEEN LIITTYVIEN SÄÄDÖSTEN KOONNOS

OSA V : SUHTEET MUIHIN TOIMIELIMIIN JA ELIMIIN
LUKU 1 : NIMITYKSET

122 a artikla : Nimitykset talouden ohjauksesta ja hallinnasta vastaaviin elimiin

1.   Tämän artiklan määräyksiä sovelletaan seuraavien henkilöiden nimittämiseen:

-   yhteisen valvontamekanismin valvontaelimen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja;

-   yhteisen kriisinratkaisumekanismin yhteisen kriisinratkaisuneuvoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kokoaikaiset jäsenet;

-   Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen ja Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) puheenjohtajat ja toimitusjohtajat; ja

-   Euroopan strategisten investointien rahaston toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja.

2.   Kukin ehdokas kutsutaan asiasta vastaavaan valiokuntaan antamaan lausuma ja vastaamaan sen jäsenten esittämiin kysymyksiin.

3.   Asiasta vastaava valiokunta antaa parlamentille suosituksen kustakin nimitysehdotuksesta.

4.   Äänestys toimitetaan kahden kuukauden kuluessa nimitysehdotuksen vastaanotosta, jollei parlamentti asiasta vastaavan valiokunnan, poliittisen ryhmän tai vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittavan määrän jäseniä pyynnöstä toisin päätä. Parlamentti toimittaa kustakin nimitysehdotuksesta erikseen salaisen äänestyksen.

5.   Jos parlamentin nimitysehdotuksesta tekemä päätös on kielteinen, puhemies pyytää peruuttamaan nimitysehdotuksen ja tekemään parlamentille uuden ehdotuksen.

Päivitetty viimeksi: 22. toukokuuta 2019Oikeudellinen huomautus