Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламентPDF
8-ми парламентарен мандат - февруари 2019 г.
EPUB 186kPDF 1159k
СЪДЪРЖАНИЕ
ДОПЪЛНЕНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ V : ОТНОШЕНИЯ С ДРУГИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ
ГЛАВА 1 : НАЗНАЧЕНИЯ

Член 122 : Назначаване на членовете на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка

1.   Предложеният кандидат за председател, заместник-председател или член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка се кани да направи изявление пред компетентната парламентарна комисия и да отговори на поставени от нейните членове въпроси.

2.   Компетентната комисия формулира препоръка до Парламента относно одобрението на кандидатурата.

3.   Гласуването се провежда в срок от два месеца от представянето на кандидатурата, освен ако по искане на компетентната комисия, на политическа група или на членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, Парламентът реши друго. Парламентът гласува тайно и поотделно всяка от кандидатурите.

4.   Ако изразеното от Парламента становище по дадена кандидатура е отрицателно, председателят изисква оттегляне на предложението и представяне на нова кандидатура пред Парламента.

Последно осъвременяване: 22 май 2019 г.Правна информация