Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordningPDF
Åttonde valperioden - Februari 2019
EPUB 151kPDF 947k
INNEHÅLL
TILLÄGG
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING V : FÖRBINDELSER MED ANDRA INSTITUTIONER OCH ORGAN
KAPITEL 1 : NOMINERINGAR OCH UTNÄMNINGAR

Artikel 122 : Utnämning av direktionsledamöter i Europeiska centralbanken

1.   Den kandidat som nomineras till Europeiska centralbankens ordförande, vice ordförande eller till ledamot av dess styrelse, ska uppmanas att göra ett uttalande inför ansvarigt utskott samt besvara frågor från dess ledamöter.

2.   Utskottet ska till parlamentet lämna en rekommendation av vilken det framgår huruvida det tillstyrker utnämningen av den nominerade kandidaten.

3.   Omröstningen ska förrättas inom två månader från det att nomineringen mottagits, såvida inte parlamentet, på begäran av ansvarigt utskott, en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet, beslutar annorlunda. Parlamentet ska rösta om varje enskild nominering genom sluten omröstning.

4.   Om parlamentet avstyrker nomineringen ska talmannen begära att förslaget dras tillbaka och att ett nytt föreläggs parlamentet.

Senaste uppdatering: 22 maj 2019Rättsligt meddelande