Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламентPDF
8-ми парламентарен мандат - февруари 2019 г.
EPUB 186kPDF 1159k
СЪДЪРЖАНИЕ
ДОПЪЛНЕНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ V : ОТНОШЕНИЯ С ДРУГИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ
ГЛАВА 2 : ИЗЯВЛЕНИЯ

Член 124 : Изявления за обяснение на решения на Комисията

Председателят на Парламента кани председателя на Комисията, члена на Комисията, който отговаря за отношенията с Парламента, или, по споразумение, друг член на Комисията, да направи изявление пред Парламента след всяко заседание на Комисията, в което да изложи взетите основни решения, освен ако поради съображения, свързани с графика, или поради относителната политическа значимост на въпроса Председателският съвет реши, че това не е необходимо. Изявлението се следва от разисквания с продължителност най-малко 30 минути, в хода на които членовете на ЕП могат да задават кратки и конкретни въпроси.

Последно осъвременяване: 22 май 2019 г.Правна информация