Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламентPDF
8-ми парламентарен мандат - февруари 2019 г.
EPUB 186kPDF 1159k
СЪДЪРЖАНИЕ
ДОПЪЛНЕНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ V : ОТНОШЕНИЯ С ДРУГИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ
ГЛАВА 2 : ИЗЯВЛЕНИЯ

Член 126 : Изявления на Европейската централна банка

1.   Председателят на Европейската централна банка се кани да представи пред Парламента годишния отчет на банката за дейността на Европейската система на централните банки и за паричната политика през предходната и текущата година.

2.   След представянето се провеждат общи разисквания.

3.   Председателят на Европейската централна банка се кани да присъства на заседанията на компетентната комисия най-малко четири пъти годишно, за да направи изявления и да отговори на въпроси.

4.   По тяхно искане или по искане на Парламента председателят, заместник-председателят и останалите членове на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка се канят да присъстват и на други заседания.

5.   За изслушванията по параграфи 3 и 4 се съставя пълен стенографски протокол.

Последно осъвременяване: 22 май 2019 г.Правна информация