Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламентPDF
8-ми парламентарен мандат - февруари 2019 г.
EPUB 186kPDF 1159k
СЪДЪРЖАНИЕ
ДОПЪЛНЕНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ V : ОТНОШЕНИЯ С ДРУГИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ
ГЛАВА 3 : ПАРЛАМЕНТАРНИ ВЪПРОСИ

Член 129 : Време за въпроси

1.   В рамките на всяка месечна сесия може да се отделя време за въпроси към Комисията в продължение на най-много 90 минути по една или повече конкретни хоризонтални теми, за които се взема решение от Председателския съвет един месец преди месечната сесия.

2.   Членовете на Комисията, които са поканени от Председателския съвет да участват, имат портфейл, свързан с конкретната хоризонтална тема или теми, по които ще им бъдат задавани въпроси. Броят на членовете на Комисията, които да бъдат поканени, се ограничава до двама за всяка месечна сесия. Възможно е обаче да се покани и трети член на Комисията в зависимост от конкретната хоризонтална тема или теми, избрани за времето за въпроси.

3.   В съответствие с насоките, установени от Председателския съвет, може да се отдели специално време за въпроси към Съвета, към председателя на Комисията, към заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и към председателя на Еврогрупата.

4.   Времето за въпроси не се разпределя предварително. Председателят на Парламента гарантира, доколкото е възможно, че се предоставя възможност на членове на ЕП с различни политически възгледи и от различни държави членки да поставят въпроси.

5.   Членът на ЕП разполага с една минута за формулиране на въпроса, а членът на Комисията — с две минути за отговор. Членът на ЕП може да зададе уточняващ въпрос с продължителност не повече от 30 секунди и който е пряко свързан с основния въпрос. Членът на Комисията разполага с две минути за уточняващ отговор.

Въпросите и уточняващите въпроси трябва да бъдат пряко свързани с конкретната хоризонтална тема, определена съгласно параграф 1. Председателят може да вземе решение относно допустимостта на въпросите.

Последно осъвременяване: 22 май 2019 г.Правна информация