Edellinen 
 Seuraava 
Euroopan parlamentin työjärjestysPDF
Kahdeksas vaalikausi - Helmikuu 2019
EPUB 149kPDF 868k
SISÄLLYS
LISÄYS
HUOMAUTUS
TÄRKEIMPIEN TYÖJÄRJESTYKSEEN LIITTYVIEN SÄÄDÖSTEN KOONNOS

OSA V : SUHTEET MUIHIN TOIMIELIMIIN JA ELIMIIN
LUKU 3 : PARLAMENTIN KYSYMYKSET

130 artikla : Kirjallisesti vastattavat kysymykset

1.   Jäsenet, poliittiset ryhmät tai valiokunnat voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle kirjallisesti vastattavia kysymyksiä tämän työjärjestyksen liitteenä olevien kriteerien mukaisesti (1). Kysymyksen laatija kantaa täyden vastuun kysymyksen sisällöstä.

2.   Kysymykset annetaan puhemiehelle sähköisessä muodossa. Tulkinnanvaraisissa tapauksissa puhemies ratkaisee, otetaanko kysymys käsiteltäväksi. Puhemiehen päätös ei perustu yksinomaan 1 kohdassa mainittuun liitteeseen vaan työjärjestyksen määräyksiin yleensä. Puhemiehen perustellusta päätöksestä ilmoitetaan kysymyksen esittäjälle.

3.   Jäsen, poliittinen ryhmä tai valiokunta voi esittää enintään kaksikymmentä kysymystä kullakin kolmen kuukauden jaksolla. Vastaanottaja vastaa kysymykseen yleensä kuuden viikon kuluessa siitä, kun kysymys on toimitettu vastaanottajalle. Jäsenet, poliittiset ryhmät tai valiokunnat voivat kuitenkin joka kuukausi nimetä yhden kysymyksistään ensisijaiseksi kysymykseksi, johon vastaanottajan on vastattava kolmen viikon kuluessa siitä, kun kysymys on toimitettu vastaanottajalle.

4.   Muut jäsenet kuin kysymyksen laatija voivat tukea kysymystä. Kysymys otetaan huomioon vain laskettaessa sen esittäjän, ei sen tukijan, 3 kohdan mukaista kysymysten enimmäismäärää.

5.   Jos vastaanottaja ei vastaa kysymykseen 3 kohdassa vahvistetussa määräajassa, asiasta vastaava valiokunta voi päättää ottaa sen seuraavan kokouksensa esityslistalle

6.   Kysymykset ja vastaukset sekä vastausten mahdolliset liitteet julkaistaan parlamentin verkkosivustolla.

(1) Katso liite II.
Päivitetty viimeksi: 22. toukokuuta 2019Oikeudellinen huomautus