Eelnev 
 Järgnev 
Euroopa Parlamendi kodukordPDF
Euroopa Parlamendi kaheksas ametiaeg - Veebruar 2019
EPUB 143kPDF 853k
SISU
LIIDE
LUGEJALE
KODUKORRAGA SEOTUD PEAMISTE ÕIGUSAKTIDE KOMPENDIUM

VII OSA : ISTUNGJÄRGUD
5. PEATÜKK : KVOORUM, MUUDATUSETTEPANEKUD JA HÄÄLETAMINE

Artikkel 168a : Lävendid (1)

1.   Kui ei ole sätestatud teisiti, kasutatakse käesolevas kodukorras järgmisi mõisteid:

(a)   miinimumlävend – üks kahekümnendik parlamendiliikmetest või fraktsioon;

(b)   keskmine lävend – üks kümnendik parlamendiliikmetest; kümnendiku võivad moodustada ühe või mitme fraktsiooni liikmed või üksikliikmed, või mõlema kombinatsioon;

(c)   kõrge lävend – üks viiendik parlamendiliikmetest; viiendiku võivad moodustada ühe või mitme fraktsiooni liikmed või üksikliikmed, või mõlema kombinatsioon.

2.   Kui on vaja parlamendiliikme allkirja, et teha kindlaks, kas vajalik lävend on saavutatud, võib allkirja anda kas käsitsi või elektrooniliselt, mispuhul toimub see parlamendi elektroonilise allkirjastamise süsteemi kaudu. Parlamendiliige võib ettenähtud tähtaja jooksul allkirja tagasi võtta, kuid ei või seda seejärel uuesti anda.

3.   Kui lävendi saavutamiseks on vaja fraktsiooni toetust, tegutseb fraktsioon oma esimehe kaudu või esimehe poolt selleks määratud isiku kaudu.

4.   Keskmise või kõrge lävendi kohaldamisel arvestatakse fraktsiooni toetust järgmiselt:

-   kui istungi või koosoleku käigus kohaldatakse artiklit, milles on sätestatud kõnealune lävend: kõik toetavasse fraktsiooni kuuluvad parlamendiliikmed, kes on füüsiliselt kohal;

-   kõikidel muudel juhtudel: kõik toetavasse fraktsiooni kuuluvad parlamendiliikmed.

(1) Artiklit 168a kohaldatakse vajalike muudatustega ka komisjonidele (vt artikkel 209).
Viimane päevakajastamine: 22. mai 2019Õigusalane teave