Ar ais 
 Ar aghaidh 
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpaPDF
8ú téarma parlaiminteach - Feabhra 2019
EPUB 160kPDF 1053k
CLÁR
AGUISÍN
NOTA DON LEITHEOIR
COIMRE DE NA PRÍOMHGHNÍOMHARTHA DLÍ A BHAINEANN LEIS NA RIALACHA NÓS IMEACHTA

TEIDEAL VII : SEISIÚIN
CAIBIDIL 5 : CÓRAM, LEASUITHE AGUS VÓTÁIL

Riail 169 : Leasuithe a chur síos agus a thíolacadh (1)

1.   Féadfaidh an coiste freagrach, grúpa polaitiúil nó Feisirí a shroicheann an tairseach íseal ar a laghad leasuithe a chur síos lena mbreithniú sa Pharlaimint. Foilseofar ainmneacha na gcomhshínitheoirí go léir.

Déanfar leasuithe a chur síos i scríbhinn agus beidh siad sínithe ag a n-údair.

Féadfaidh réasúnú gearr a bheith i dteannta le leasuithe ar thograí le haghaidh gníomhartha atá ceangailteach ó thaobh dlí. Is é nó í an t-údar a bheidh freagrach as réasúnuithe den sórt sin agus ní dhéanfar vótáil orthu.

2.   Faoi réir na dteorainneacha a leagtar síos i Riail 170, féadfaidh leasú féachaint le haon chuid de théacs a athrú. Féadfaidh sé a bheith dírithe ar fhocail nó ar fhigiúirí a scriosadh nó ar fhocail bhreise nó ar fhigiúirí breise a chur isteach, nó ar fhocail nó ar fhigiúirí nua a chur in ionad focail nó figiúirí áirithe.

Sa Riail seo agus i Riail 170, ciallaíonn an téarma "téacs" an tairiscint iomlán i gcomhair rúin/i gcomhair dréachtrún reachtach, nó togra iomlán i gcomhair cinnidh nó togra le haghaidh gníomh atá ceangailteach ó thaobh dlí.

3.   Socróidh an tUachtarán teorainn ama le haghaidh leasuithe a chur síos.

4.   Féadfaidh údar an leasaithe nó aon Fheisire eile arna cheapadh nó arna ceapadh ag an údar chun a ionad nó a hionad a ghlacadh leasú a thíolacadh le linn na díospóireachta.

5.   I gcás ina dtarraingíonn an t-údar a leasú siar, titfidh sé ar lár mura rud é go nglacfaidh Feisire eile ar láimh láithreach é.

6.   Ní dhéanfar vótáil ar leasuithe go dtí go mbeidh siad curtha ar fáil sna teangacha oifigiúla go léir, mura rud é go gcinnfidh an Pharlaimint a mhalairt. Ní fhéadfaidh an Pharlaimint a mhalairt a chinneadh má dhéanann 40 Feisire a laghad agóid ina aghaidh sin. Seachnóidh an Pharlaimint cinntí a d'fhágfadh go mbeadh Feisirí a úsáideann teanga áirithe faoi mhíbhuntáiste go feadh méid neamh-inghlactha.

I gcás inar lú ná 100 an líon Feisirí atá i láthair, ní fhéadfaidh an Pharlaimint a mhalairt a chinneadh más rud é go ndéanann an deichiú cuid ar a laghad de na Feisirí atá i láthair agóid ina aghaidh sin.

Ar thogra ón Uachtarán, déileálfar le leasú ó bhéal, nó le haon mhodhnú ó bhéal eile ar an tslí chéanna le leasú nach gcuirtear ar fáil i ngach teanga oifigiúil. Má chineann an tUachtarán an togra a bheith inghlactha faoi Riail 170(3), agus déanfar vótáil air i gcomhréir leis an ord vótála arna bhunú ach amháin i gcás agóide faoi Riail 169(6).

Sa choiste, bunaítear líon na vótaí is gá chun agóid a dhéanamh i gcoinne leasú den sórt sin nó i gcoinne modhnú den sórt sin ar bhonn Riail 209 go comhréireach leis an líon is infheidhme sa suí iomlánach arna slánú suas nuair is gá go dtí an uimhir iomlán is cóngaraí.

(1) Tá feidhm ag Riail 169 mutatis mutandis maidir le coistí (féach Riail 209).
An nuashonrú is déanaí: 22 Bealtaine 2019Fógra dlíthiúil