Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklėsPDF
8-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. vasario mėn.
EPUB 150kPDF 995k
TURINYS
PRIEDĖLIS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

VII ANTRAŠTINĖ DALIS : SESIJOS
5 SKYRIUS : KVORUMAS, PAKEITIMAI IR BALSAVIMAS

169 straipsnis : Pakeitimų pateikimas ir jų pristatymas (1)

1.   Atsakingas komitetas, frakcija arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius gali teikti pakeitimus, kurie svarstomi plenarinio posėdžio metu. Paskelbiami visi pakeitimus pasirašę autoriai.

Pakeitimai turi būti pateikti raštu ir pasirašyti jų autorių.

Kartu su pasiūlymų dėl teisiškai privalomų aktų pakeitimais gali būti pateikiami trumpi pagrindimai. Už šiuos pagrindimus yra atsakingas jų autorius ir šie pagrindimai neteikiami balsuoti.

2.   Atsižvelgiant į 170 straipsnyje numatytus apribojimus, pakeitimu gali būti siekiama iš dalies pakeisti bet kokią teksto dalį. Juo taip pat gali būti siekiama išbraukti, įterpti ar pakeisti vienus žodžius ar skaičius kitais.

Šiame ir 170 straipsniuose žodis „tekstas“ reiškia visą pasiūlymą dėl rezoliucijos, visą teisėkūros rezoliucijos projektą, visą pasiūlymą dėl sprendimo ar visą pasiūlymą dėl teisiškai privalomo akto.

3.   Parlamento pirmininkas nustato pakeitimų pateikimo terminą.

4.   Pakeitimo autorius ar kitas Parlamento narys, kurį vietoj savęs paskiria pakeitimo autorius, gali pristatyti pakeitimą diskusijų metu.

5.   Jei autorius savo pakeitimą atsiima, šis pakeitimas, jei jo nedelsdamas nepateikia kitas Parlamento narys, atkrenta.

6.   Jei Parlamentas nenusprendžia kitaip, pakeitimai teikiami balsuoti tik po to, kai jie buvo pateikti visomis oficialiosiomis kalbomis. Parlamentas negali nuspręsti kitaip, jei tam prieštarauja ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių. Parlamentas vengia priimti sprendimus, dėl kurių tam tikrą kalbą vartojantys Parlamento nariai nepriimtinu mastu atsidurtų nepalankioje padėtyje.

Kai dalyvauja mažiau kaip šimtas narių, Parlamentas negali nuspręsti kitaip, jei ne mažiau kaip viena dešimtoji dalyvaujančių Parlamento narių tam prieštarauja.

Pirmininko siūlymu žodinis pakeitimas ar bet kokia kita žodinė pataisa laikoma pakeitimu, nepateiktu visomis oficialiomis kalbomis. Jei Pirmininkas laiko jį priimtinu remiantis 170 straipsnio 2 dalimi ir nesant prieštaravimų pagal 169 straipsnio 6 dalį, jis teikiamas balsuoti pagal nustatytą balsavimo tvarką.

Komitete reikiamas balsų skaičius prieštarauti dėl tokio pakeitimo ar tokios pataisos teikimo balsuoti nustatomas remiantis 209 straipsniu ir yra proporcingas skaičiui, taikomam per plenarinį posėdį, suapvalintam iki artimiausio sveiko skaičiaus, jei reikia.

(1) Komitetams mutatis mutandis taikomas 169 straipsnis (žr. 209 straipsnį).
Atnaujinta: 2019 m. gegužės 22 d.Teisinis pranešimas