Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламентPDF
8-ми парламентарен мандат - февруари 2019 г.
EPUB 186kPDF 1159k
СЪДЪРЖАНИЕ
ДОПЪЛНЕНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ VII : СЕСИИ
ГЛАВА 6 : НАРУШЕНИЯ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА И ПРОЦЕДУРНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Член 185 : Процедурни предложения

1.   Думата се дава с предимство за едно от следните процедурни предложения:

(а)   искане за обявяване на недопустимост (член 187);

(б)   искане за връщане за ново разглеждане в комисия (член 188);

(в)   искане за закриване на разискванията (член 189);

(г)   искане за отлагане на разисквания или на гласуване (член 190); или

(д)   искане за прекъсване или закриване на заседанието (член 191).

В допълнение към автора, се изслушват единствено следните членове на ЕП: един изказващ се „против“ предложението, както и председателят или докладчикът на компетентната комисия.

2.   Времето за изказване не може да надвишава една минута.

Последно осъвременяване: 22 май 2019 г.Правна информация