Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламентPDF
8-ми парламентарен мандат - февруари 2019 г.
EPUB 186kPDF 1159k
СЪДЪРЖАНИЕ
ДОПЪЛНЕНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ VIII : КОМИСИИ И ДЕЛЕГАЦИИ
ГЛАВА 1 : КОМИСИИ

Член 197 : Специални комисии (1)

1.   По предложение на Председателския съвет Парламентът може по всяко време да създава специални комисии, чиито отговорности, състав, численост и мандат, се определят едновременно с решението за създаването им.

2.   Мандатът на специалните комисии не може да бъде по-дълъг от 12 месеца, освен ако преди изтичането му Парламентът реши да го удължи. Освен ако Парламентът реши друго в решението си за създаване на специалната комисия, нейният мандат започва да тече от датата на нейното учредително заседание.

3.   Специалните комисии нямат право да отправят становища до други комисии.

(1) Версията на член 197, която ще се прилага от откриването на месечната сесия през юли 2019 г., е възпроизведена в приложението към настоящото издание на Правилника за дейността.
Последно осъвременяване: 22 май 2019 г.Правна информация