Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklėsPDF
8-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. vasario mėn.
EPUB 150kPDF 995k
TURINYS
PRIEDĖLIS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

VIII ANTRAŠTINĖ DALIS : KOMITETAI IR DELEGACIJOS
1 SKYRIUS : KOMITETAI

200 straipsnis : Pavaduojantys nariai (1)

1.   Frakcijos ir nepriklausomi Parlamento nariai gali skirti tiek nuolatinių pavaduojančių narių į kiekvieną komitetą, kiek yra komitete jiems atstovaujančių tikrųjų narių. Apie tai turi būti pranešta Parlamento pirmininkui. Nuolatiniai pavaduojantys nariai turi teisę dalyvauti komiteto posėdžiuose, kalbėti ir, nesant tikrojo nario, dalyvauti balsuojant.

Tuo atveju, jei atsiranda laisva komiteto tikrojo nario vieta, tos pačios frakcijos pavaduojantysis narys laikinai turi teisę dalyvauti balsavime vietoj to tikrojo nario, kol bus laikinai pakeistas tikrasis narys pagal 199 straipsnio 5 dalį arba, jeigu toks laikinas pakeitimas neįvyko, iki naujo tikrojo nario paskyrimo. Toks teisės turėjimas yra grindžiamas Parlamentu sprendimu, susijusiu su komiteto narių sudėties skaičiumi, ir juo siekiama užtikrinti, kad balsavime galėtų dalyvauti toks pat atitinkamos frakcijos narių skaičius, kaip ir prieš atsirandant laisvai vietai.

2.   Be to, kai tikrasis narys posėdyje nedalyvauja ir jei nėra paskirta nuolatinių pavaduojančių narių ar šių nesant, tikrąjį komiteto narį posėdžio metu gali pavaduoti kitas tos pačios frakcijos narys, turintis teisę balsuoti. Jo pavardė pranešama komiteto pirmininkui prieš prasidedant balsavimui.

2 dalis mutatis mutandis taikoma nepriklausomiems Parlamento nariams.

Pagal 2 dalies paskutinio sakinio reikalavimus pavardė turi būti pranešama prieš pasibaigiant diskusijoms ar prieš prasidedant balsavimui dėl klausimo (-ų), dėl kurio (-ių) narys pavaduojamas.

* * *

Šio straipsnio nuostatos apima dvi sąvokas, kurias aiškiai apibūdina šis tekstas:

-   komitete frakcija negali turėti daugiau nuolatinių pavaduojančių narių nei tikrųjų narių;

-   tik frakcijos gali skirti nuolatinius pavaduojančius narius su viena sąlyga, kad apie tai jos informuoja Parlamento pirmininką.

Taigi:

-   nuolatinio pavaduojančio nario statusas išimtinai priklauso nuo narystės tam tikroje frakcijoje;

-   pasikeitus frakcijai atstovaujančių tikrųjų narių skaičiui komitete, atitinkamai keičiamas maksimalus nuolatinių pavaduojančių narių, kuriuos frakcija gali skirti į šį komitetą, skaičius;

-   nariui perėjus į kitą frakciją, jis negali išsaugoti nuolatinio pavaduojančio nario įgaliojimų, kuriuos turėjo ankstesnėje frakcijoje;

-   komiteto narys jokiu būdu negali pavaduoti kitai frakcijai priklausančio kolegos.

(1) 200 straipsnis nuo 2019 m. liepos mėnesinės sesijos pradžios bus išbrauktas. Kai kurios 200 straipsnio nuostatos bus perkeltos į naujos redakcijos 199 straipsnį, kuris bus pradėtas taikyti nuo to paties laikotarpio ir kuris pateikiamas šios Darbo tvarkos taisyklių redakcijos priedėlyje.
Atnaujinta: 2019 m. gegužės 22 d.Teisinis pranešimas