Poprzedni 
 Następny 
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Ósma kadencja Parlamentu - Luty 2019
EPUB 163kPDF 1057k
SPIS TREŚCI
DODATEK
UWAGA DLA CZYTELNIKA
KOMPENDIUM GŁÓWNYCH AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH REGULAMINU

TYTUŁ VIII : KOMISJE I DELEGACJE
ROZDZIAŁ 1 : KOMISJE

Artykuł 210a : Procedura zapoznawania się przez komisję z informacjami poufnymi na posiedzeniu komisji przy drzwiach zamkniętych

1.   Jeżeli Parlament ma prawny obowiązek rozpatrzenia informacji otrzymanych jako informacje poufne, przewodniczący właściwej komisji stosuje z urzędu tryb poufny z ust. 3.

2.   Z zastrzeżeniem ust. 1, w braku prawnego obowiązku rozpatrzenia otrzymanych informacji jako informacji poufnych, komisja może zastosować z urzędu tryb poufny z ust. 3 do informacji lub dokumentu, które jeden z jej członków wskazał w pisemnym lub ustnym wniosku. W takim przypadku dla podjęcia decyzji o zastosowaniu trybu poufnego wymagana jest większość dwóch trzecich głosów obecnych członków.

3.   Jeżeli przewodniczący komisji ogłosił zastosowanie trybu poufnego, posiedzenie komisji odbywa się przy drzwiach zamkniętych z udziałem jedynie członków komisji lub ich zastępców. Komisja może podjąć decyzję – zgodnie z obowiązującymi przepisami międzyinstytucjonalnymi – o zezwoleniu na udział innych posłów zgodnie z art. 206 ust. 3. W posiedzeniu mogą też brać udział wyznaczone wcześniej przez przewodniczącego osoby posiadające konieczną wiedzę, z należytym uwzględnieniem wszelkich ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów regulujących postępowanie z informacjami poufnymi w Parlamencie. W odniesieniu do zapoznawania się z informacjami niejawnymi na poziomie CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL i wyższym lub w przypadku szczególnych ograniczeń dostępu wynikających z przepisów międzyinstytucjonalnych obowiązywać mogą dodatkowe ograniczenia.

Dokumenty rozdaje się na początku posiedzenia, a następnie zbiera w chwili jego zakończenia. Dokumenty są ponumerowane. Nie wolno sporządzać notatek lub fotokopii.

Protokół posiedzenia nie zawiera żadnych szczegółów dyskusji nad sprawą, która był rozpatrywana w trybie poufnym. W protokole może znaleźć się jedynie decyzja, o ile została podjęta.

4.   Posłowie lub grupa polityczna (grupy polityczne) w liczbie stanowiącej co najmniej średni próg w komisji, która obradowała w trybie poufnym, mogą wnioskować o rozpatrzenie przypadków niezachowania poufności, bez uszczerbku dla obowiązujących przepisów w sprawie niezachowania poufności ogólnie. Wniosek ten może być wpisany do porządku dziennego następnego posiedzenia komisji. Większością głosów członków komisja może postanowić o przekazaniu przewodniczącemu sprawy do rozważenia zgodnie z art. 11 i 166.

Niniejszy artykuł ma zastosowanie do zakresu, w jakim mające zastosowanie ramy prawne odnoszące się do postępowania z informacjami poufnymi przewidują możliwość zapoznawania się z informacjami poufnymi podczas posiedzeń przy drzwiach zamkniętych odbywających się poza zabezpieczonymi pomieszczeniami.

Ostatnia aktualizacja: 22 maja 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności