Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklėsPDF
8-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. vasario mėn.
EPUB 150kPDF 995k
TURINYS
PRIEDĖLIS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

VIII ANTRAŠTINĖ DALIS : KOMITETAI IR DELEGACIJOS
2 SKYRIUS : TARPPARLAMENTINĖS DELEGACIJOS

212 straipsnis : Tarpparlamentinių delegacijų sudarymas ir jų įgaliojimai (1)

1.   Pirmininkų sueigos siūlymu Parlamentas sudaro nuolatines tarpparlamentines delegacijas ir, atsižvelgdamas į jų įgaliojimus, nustato jų pobūdį bei narių skaičių. Delegacijų nariai renkami naujai išrinkto Parlamento pirmos arba antros mėnesinės sesijos metu visai Parlamento kadencijai.

2.   Frakcijos turi kiek įmanoma užtikrinti tinkamą valstybių narių, politinių pažiūrų ir lyčių atstovavimą. Delegacijoje negali būti daugiau nei trečdalis tos pačios valstybės pilietybę turinčių narių. Mutatis mutandis taikomos 199 straipsnio 2, 3, 5 ir 6 dalys.

3.   Delegacijų biurai sudaromi pagal 204 straipsnyje išdėstytą nuolatiniams komitetams taikomą procedūrą.

4.   Parlamentas nustato atskirų delegacijų bendruosius įgaliojimus. Bet kuriuo metu jis gali nuspręsti šiuos įgaliojimus išplėsti ar sumažinti.

5.   Pirmininkų sueiga Delegacijų pirmininkų sueigos siūlymu tvirtina delegacijų veiklos įgyvendinimo nuostatas.

6.   Delegacijos pirmininkas komitetui, atsakingam už užsienio reikalus, reguliariai praneša apie delegacijos veiklą.

7.   Delegacijos pirmininkui suteikiama galimybė kalbėti komitete, jei į darbotvarkę įtrauktas klausimas iš delegacijos kompetencijos srities. Tokia galimybė taip pat suteikiama to komiteto pirmininkui arba pranešėjui per delegacijos posėdžius.

(1) 212 straipsnio redakcija, kuri bus taikoma nuo 2019 m. liepos mėnesinės sesijos pradžios, pateikiama šios Darbo tvarkos taisyklių redakcijos priedėlyje.
Atnaujinta: 2019 m. gegužės 22 d.Teisinis pranešimas