Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordningPDF
Åttonde valperioden - Februari 2019
EPUB 151kPDF 947k
INNEHÅLL
TILLÄGG
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING VIII :  UTSKOTT, UNDERSÖKNINGSKOMMITTÉER OCH DELEGATIONER
KAPITEL 2 :  INTERPARLAMENTARISKA DELEGATIONER

Artikel 212 : Tillsättning av interparlamentariska delegationer och delegationernas uppgifter (1)

1.   På talmanskonferensens förslag ska parlamentet tillsätta ständiga interparlamentariska delegationer samt besluta om deras utformning och antalet ledamöter med hänsyn till delegationernas uppgifter. Val av ledamöter i delegationerna för hela valperioden ska förrättas vid den första eller andra sammanträdesperioden efter nyval till parlamentet.

2.   Val av ledamöter ska förrättas efter att de politiska grupperna och de grupplösa parlamentsledamöterna ingett nomineringar till talmanskonferensen. Talmanskonferensen ska förelägga kammaren förslag som så långt det är möjligt garanterar en rättvis fördelning av medlemsstater och politiska åsiktsriktningar. Artikel 199.2, 199.3, 199.5 och 199.6 ska tillämpas.

3.   Sammansättningen av delegationernas presidier ska fastställas i enlighet med det förfarande som gäller för de ständiga utskotten enligt artikel 204.

4.   Kammaren ska fastställa de enskilda delegationernas allmänna befogenheter. Den får när som helst besluta att utvidga eller inskränka dessa befogenheter.

5.   De genomförandebestämmelser som krävs för att delegationerna ska kunna utföra sitt arbete ska antas av talmanskonferensen på förslag av delegationsordförandekonferensen.

6.   Delegationsordföranden ska regelbundet rapportera om delegationens verksamhet till utskottet med ansvar för utrikesfrågor.

7.   När en punkt på föredragningslistan rör en delegations ansvarsområde, ska ordföranden för delegationen ges möjlighet att höras av ett utskott. Detsamma ska gälla för utskottets ordförande eller föredragande vid en delegations sammanträden.

(1) De ändringar av artikel 212.1 och 212.2 som antogs den 13 december 2016 (P8_TA(2016)0484) ska för befintliga delegationer träda i kraft först vid öppnandet av  den första sammanträdesperioden som följer på det val till parlamentet som ska hållas under 2019. De återges därför inte i denna version.
Senaste uppdatering: 22 maj 2019Rättsligt meddelande