Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламентPDF
8-ми парламентарен мандат - февруари 2019 г.
EPUB 186kPDF 1159k
СЪДЪРЖАНИЕ
ДОПЪЛНЕНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ VIII : КОМИСИИ И ДЕЛЕГАЦИИ
ГЛАВА 2 : МЕЖДУПАРЛАМЕНТАРНИ ДЕЛЕГАЦИИ

Член 214а : Сътрудничество с Парламентарната асамблея на Съвета на Европа

1.   Органите на Парламента, и по-специално неговите комисии, си сътрудничат с еквивалентните структури  в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа в областите от взаимен интерес с цел подобряване на ефективността на тяхната работа и избягване на дублирането на усилия.

2.   Председателският съвет, по споразумение с компетентните органи на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, определя конкретните мерки за това сътрудничество.

Последно осъвременяване: 22 май 2019 г.Правна информация