Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentuPDF
8. volební období - únor 2019
EPUB 162kPDF 1004k
OBSAH
DODATEK
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA VIII : VÝBORY A DELEGACE
KAPITOLA 2 : MEZIPARLAMENTNÍ DELEGACE

Článek 214 : Smíšené parlamentní výbory

1.   Evropský parlament může zřídit smíšené parlamentní výbory s parlamenty států přidružených k Unii nebo států, s nimiž byla zahájena jednání o přistoupení.

Tyto výbory mohou vypracovávat doporučení pro dotčené parlamenty. V případě Evropského parlamentu jsou tato doporučení postoupena příslušnému výboru, který předloží návrhy, jak v dané věci postupovat.

2.   Obecnou působnost různých smíšených parlamentních výborů vymezí Evropský parlament v souladu s dohodami se třetími zeměmi.

3.   Smíšené parlamentní výbory se řídí postupy stanovenými v uvedených dohodách. Tyto postupy vycházejí ze zásady parity mezi delegací Evropského parlamentu a delegací dotčeného parlamentu.

4.   Smíšené parlamentní výbory vypracují svůj vlastní jednací řád a předloží jej ke schválení předsednictvu Evropského parlamentu a příslušnému orgánu dotčeného parlamentu třetí země.

5.   Volba členů delegací Evropského parlamentu ve smíšených parlamentních výborech a vytvoření předsednictva těchto delegací se uskuteční postupem stanoveným pro meziparlamentní delegace.

Poslední aktualizace: 22. května 2019Právní upozornění