Eelnev 
 Järgnev 
Euroopa Parlamendi kodukordPDF
Euroopa Parlamendi kaheksas ametiaeg - Veebruar 2019
EPUB 143kPDF 853k
SISU
LIIDE
LUGEJALE
KODUKORRAGA SEOTUD PEAMISTE ÕIGUSAKTIDE KOMPENDIUM

VIII OSA : KOMISJONID JA DELEGATSIOONID
2. PEATÜKK : PARLAMENTIDEVAHELISED DELEGATSIOONID

Artikkel 214 : Parlamentaarsed ühiskomisjonid

1.   Euroopa Parlament võib moodustada parlamentaarseid ühiskomisjone liiduga assotsieerunud riikide parlamentide või nende riikide parlamentidega, millega liit on alustanud ühinemisläbirääkimisi.

Ühiskomisjonid võivad koostada asjaomastele parlamentidele soovitusi. Euroopa Parlament saadab soovitused vastutavale komisjonile, kes esitab ettepanekud meetmete kohta.

2.   Eri parlamentaarsete ühiskomisjonide üldised volitused määrab kindlaks Euroopa Parlament kooskõlas kolmandate riikidega sõlmitud kokkulepetega.

3.   Parlamentaarsetes ühiskomisjonides rakendatavad menetlused määratakse kindlaks vastavate kokkulepetega. Menetlused põhinevad Euroopa Parlamendi ja partnerparlamendi delegatsioonide vahelisel pariteedil.

4.   Parlamentaarsed ühiskomisjonid võtavad vastu oma kodukorra ning edastavad selle heakskiitmiseks Euroopa Parlamendi juhatusele ja osaleva partnerriigi parlamendi pädevale organile.

5.   Parlamentaarsetes ühiskomisjonides osalevate Euroopa Parlamendi delegatsioonide liikmete valimine ja delegatsioonide juhatuste moodustamine toimub vastavalt parlamentidevaheliste delegatsioonide jaoks kindlaksmääratud korrale.

Viimane päevakajastamine: 22. mai 2019Õigusalane teave