Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordningPDF
Åttonde valperioden - Februari 2019
EPUB 151kPDF 947k
INNEHÅLL
TILLÄGG
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING VIII :  UTSKOTT, UNDERSÖKNINGSKOMMITTÉER OCH DELEGATIONER
KAPITEL 2 :  INTERPARLAMENTARISKA DELEGATIONER

Artikel 214 : Gemensamma parlamentarikerkommittéer

1.   Europaparlamentet får tillsätta gemensamma parlamentarikerkommittéer tillsammans med parlamenten i stater associerade med unionen eller stater med vilka anslutningsförhandlingar har inletts.

Sådana kommittéer får utarbeta rekommendationer till de deltagande parlamenten. När det gäller Europaparlamentet ska dessa rekommendationer hänvisas till ansvarigt utskott, vilket ska lägga fram förslag om åtgärder som bör vidtas.

2.   De gemensamma parlamentarikerkommittéernas allmänna befogenheter ska fastställas av Europaparlamentet, i enlighet med avtal med berört tredjeland.

3.   Gemensamma parlamentarikerkommittéer ska lyda under de bestämmelser som fastställs i det aktuella avtalet. Dessa bestämmelser ska baseras på principen om jämlikhet mellan Europaparlamentets delegation och det berörda parlamentets delegation.

4.   Gemensamma parlamentarikerkommittéer ska utarbeta sina egna arbetsordningar och lägga fram dem för godkännande, i Europaparlamentet för dess presidium och i det berörda tredjelandets parlament för det sistnämndas ansvariga organ.

5.   Val av ledamöter till Europaparlamentets delegationer till gemensamma parlamentarikerkommittéer och tillsättning av delegationernas presidier ska ske i enlighet med det förfarande som fastställs för interparlamentariska delegationer.

Senaste uppdatering: 22 maj 2019Rättsligt meddelande