Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламентPDF
8-ми парламентарен мандат - февруари 2019 г.
EPUB 186kPDF 1159k
СЪДЪРЖАНИЕ
ДОПЪЛНЕНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ IX : ПЕТИЦИИ

Член 215 : Право на петиция

1.   В съответствие с член 227 от Договора за функционирането на Европейският съюз всеки гражданин на Европейския съюз и всяко физическо или юридическо лице, което пребивава или има седалище на територията на държава членка, има право да отправя индивидуално или съвместно с други граждани или лица петиция до Парламента по въпроси, които се отнасят до областите на компетентност на Европейския съюз и които го засягат пряко.

2.   Петициите до Парламента трябва да съдържат името и постоянния адрес на всяко от лицата, които ги подават.

3.   Внесени в Парламента документи, които очевидно не са предназначени да бъдат петиции, не се регистрират като петиции; вместо това те се предават незабавно на съответната служба за последваща обработка.

4.   Когато дадена петиция е подписана от няколко физически или юридически лица, подписалите определят свой представител и свои заместник-представители, които за целите на настоящия дял се считат за вносители на петицията.

Ако такива лица не бъдат определени, за вносител на петицията се счита първото подписало я лице или друго подходящо лице.

5.   Всеки вносител на петиция може по всяко време да оттегли подписа си от петицията.

Ако всички вносители оттеглят подписите си, петицията става нищожна.

6.   Петициите трябва да бъдат написани на официален език на Европейския съюз.

Петициите, написани на друг език, се разглеждат само когато вносителят им е приложил превод на официален език. В кореспонденцията на Парламента с вносителя на петицията се използва официалният език, на който е съставен преводът.

Бюрото може да вземе решение петициите и кореспонденцията с вносителите на петиции да се съставят на други езици, които в съответствие с конституционния ред на съответните държави членки се ползват със статут на официален език за цялата или за част от тяхната територия.

7.   Петициите могат да се подават или по пощата, или чрез портала за петиции, който е на разположение на уебсайта на Парламента и който предлага на вносителите на петиции насоки, помагащи им да формулират петицията по начин, който е в съответствие с параграфи 1 и 2.

8.   Когато няколко получени петиции имат сходен предмет, те могат да се разглеждат съвместно.

9.   Петициите се вписват в регистър по реда на тяхното постъпване, ако отговарят на изискванията, предвидени в параграф 2. Петициите, които не отговарят на тези изисквания, се оставят без разглеждане и техният вносител се уведомява за причините за това.

10.   Вписаните в регистъра петиции се изпращат от председателя на Парламента на комисията, компетентна по петиции, която първо се произнася по допустимостта на петицията в съответствие с член 227 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Ако комисията не успее да постигне единодушие по допустимостта на петицията, тя се обявява за допустима по искане на най-малко една трета от членовете на комисията.

11.   Петициите, обявени за недопустими от комисията, се оставят без разглеждане; техните вносители се уведомяват за взетото решение и за мотивите за него. По възможност могат да се препоръчат алтернативни средства за защита.

12.   След вписването си в регистъра петициите стават обществено достъпни документи и Парламентът може да публикува имената на вносителя, на евентуалните съвносители и на евентуалните лица, подкрепили петицията, както и съдържанието на петицията по съображения за прозрачност. Вносителят на петицията, съвносителите на петицията и лицата, подкрепили петицията, съответно се уведомяват за това.

13.   Независимо от параграф 12, вносителят на петиция, съвносителят на петиция или лицето, подкрепило петиция, може да поиска името му да бъде запазено в тайна с оглед на защитата на неприкосновеността на неговия личен живот, като в такъв случай Парламентът е длъжен да се съобрази с искането.

Когато твърденията, съдържащи се в петицията, не могат да бъдат проверени поради анонимността на вносителя, се иска мнението му относно последващите действия, които да бъдат предприети.

14.   За да защити правата на трети страни, Парламентът може, по своя преценка или по искане на съответната трета страна, да анонимизира петицията и/или на определени данни, съдържащи се в нея, ако прецени, че това е целесъобразно.

15.   Петициите, адресирани до Парламента от физически или юридически лица, които не са нито граждани на Европейския съюз, нито имат местопребиваване или седалище в държава членка, се регистрират и класират отделно. Председателят на Парламента изпраща всеки месец справка за такива петиции, получени през предходния месец, посочваща техния предмет, до комисията. Комисията може да поиска да се запознае с онези от тях, които желае да разгледа.

Последно осъвременяване: 22 май 2019 г.Правна информация