Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsordenPDF
8. valgperiode - Februar 2019
EPUB 147kPDF 937k
INDHOLDSFORTEGNELSE
TILLÆG
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT IX : ANDRAGENDER

Artikel 215 : Retten til at indgive andragender

1.   I overensstemmelse med artikel 227 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde er enhver borger i Den Europæiske Union samt enhver fysisk eller juridisk person med bopæl eller hjemsted i en medlemsstat berettiget til på egen hånd eller i samvirke med andre borgere eller personer at indgive andragender til Parlamentet om forhold, der henhører under områder, som Den Europæiske Union beskæftiger sig med, og som vedrører den pågældende direkte.

2.   Andragender til Parlamentet skal være forsynet med navn og bopæl for hver af andragerne.

3.   Henvendelser til Parlamentet, der klart ikke har til formål at være et andragende, registreres ikke som andragender; i stedet fremsendes de omgående til den relevante tjeneste til videre behandling.

4.   Er et andragende undertegnet af flere fysiske eller juridiske personer, skal underskriverne udpege en repræsentant og stedfortrædende repræsentanter, der betragtes som andragere med henblik på dette afsnit.

Er der ikke foretaget en sådan udpegning, betragtes den første underskriver eller en anden egnet person som andrager.

5.   Enhver andrager kan til enhver tid tilbagekalde sin underskrift på et andragende.

Tilbagekalder alle andragere deres underskrift, bliver andragendet ugyldigt.

6.   Andragender skal være affattet på et af Unionens officielle sprog.

Andragender, der er affattet på et andet sprog, behandles kun, hvis andrageren har vedlagt en oversættelse til et af de officielle sprog. Parlamentets brevveksling med andrageren sker på det officielle sprog, som oversættelsen er affattet på.

Præsidiet kan vedtage, at andragender og korrespondance med andragere kan affattes på andre sprog, der i overensstemmelse med de pågældende medlemsstaters forfatningsmæssige orden har officiel status på hele eller en del af deres område.

7.   Andragender kan indgives enten pr. post eller via den portal for andragender, der vil blive stillet til rådighed på Parlamentets websted, og som har til formål at vejlede andrageren, således at andragendet formuleres på en måde, der er i overensstemmelse med stk. 1 og 2.

8.   Modtages der flere andragender om emner, som ligner hinanden, kan de behandles sammen.

9.   De andragender, som opfylder de i stk. 2 fastsatte betingelser, optages i et register i den rækkefølge, hvori de er indgået Andragender, der ikke opfylder disse betingelser, henlægges. Henlæggelsen begrundes over for andrageren.

10.   De andragender, der er optaget i registeret, henvises af formanden til udvalget for andragender, der tager stilling til, om andragendet opfylder betingelserne for behandling i artikel 227 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Når udvalget ikke til enighed om, hvorvidt andragendet opfylder betingelserne for behandling, erklæres andragendet for at opfylde disse betingelser, hvis mindst 1/3 af udvalgets medlemmer anmoder herom.

11.   Erklærer udvalget, at et andragende ikke opfylder betingelserne for behandling, henlægges det. Henlæggelsen begrundes over for andrageren. Hvor det er muligt, kan der henvises til alternative klagemuligheder.

12.   Efter registrering betragtes et andragende som et offentligt dokument, og andragerens navn samt navnene på eventuelle medunderskrivere og eventuelt andre, der støtter andragendet, og andragendets indhold kan af gennemsigtighedshensyn offentliggøres af Parlamentet. Andrageren samt eventuelle medunderskrivere og andre, der støtter andragendet, underrettes herom.

13.   Uanset stk. 12 kan andrageren, en medunderskriver eller en anden, der støtter andragendet, anmode om, at deres navne tilbageholdes for at beskytte deres privatliv, og Parlamentet skal i så fald respektere en sådan anmodning.

Kan andragendet på grund af andragerens anonymitet ikke undersøges, skal andrageren høres om, hvilke yderligere skridt der skal tages.

14.   Med henblik på at beskytte tredjemands rettigheder kan Parlamentet af egen drift eller på anmodning af den pågældende tredjemand anonymisere et andragende og/eller andre oplysninger i andragendet, hvis det finder det hensigtsmæssigt.

15.   Andragender til Parlamentet fra fysiske eller juridiske personer, som hverken er borgere i Den Europæiske Union eller har bopæl eller hjemsted i en medlemsstat, optages i et særskilt register. En gang om måneden sender formanden en liste over de andragender, der er modtaget i den forløbne måned, med oplysning om emne til udvalget. Udvalget kan anmode om at få tilsendt de andragender, som det skønner giver tilstrækkelig grund til behandling.

Seneste opdatering: 22. maj 2019Juridisk meddelelse