Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού ΚοινοβουλίουPDF
8η κοινοβουλευτική περίοδος - Φεβρουάριος 2019
EPUB 199kPDF 1193k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ IX : ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Άρθρο 215 : Δικαίωμα αναφοράς

1.   Σύμφωνα με το άρθρο 227 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατοικεί ή έχει την καταστατική του έδρα σε κράτος μέλος, δικαιούνται να υποβάλουν, ατομικά ή από κοινού με άλλους πολίτες ή πρόσωπα, αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για θέμα που εμπίπτει στους τομείς δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το οποίο τους αφορά άμεσα.

2.   Οι αναφορές προς το Κοινοβούλιο περιέχουν το όνομα και την κατοικία καθενός από τους αναφέροντες.

3.   Αλληλογραφία με το Κοινοβούλιο που στερείται σαφώς των χαρακτηριστικών της αναφοράς δεν καταγράφεται ως αναφορά· αντ’ αυτού διαβιβάζεται χωρίς χρονοτριβή στην αρμόδια υπηρεσία για περαιτέρω επεξεργασία.

4.   Εφόσον αναφορά φέρει την υπογραφή πλειόνων φυσικών ή νομικών προσώπων, οι υπογράφοντες ορίζουν εκπρόσωπο, ο οποίος θεωρείται αναφέρων για τους σκοπούς του παρόντος τίτλου.

Εφόσον δεν έχει ορισθεί εκπρόσωπος, αναφέρων θεωρείται ο πρώτος υπογράφων ή κάποιο άλλο κατάλληλο πρόσωπο.

5.   Κάθε αναφέρων μπορεί οποτεδήποτε να αποσύρει την υπογραφή του από την αναφορά.

Σε περίπτωση που όλοι οι αναφέροντες αποσύρουν τις υπογραφές τους, η αναφορά καθίσταται άκυρη.

6.   Οι αναφορές πρέπει να συντάσσονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναφορές οι οποίες έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα εξετάζονται μόνον εάν ο αναφέρων έχει επισυνάψει μετάφραση σε μία από τις επίσημες γλώσσες. Η αλληλογραφία του Κοινοβουλίου με τον αναφέροντα πραγματοποιείται στην επίσημη γλώσσα στην οποία έχει συνταχθεί η μετάφραση του περιεχομένου.

Το Προεδρείο μπορεί να αποφασίσει ότι οι αναφορές και η αλληλογραφία με τους αναφέροντες μπορεί να συντάσσονται σε άλλες γλώσσες οι οποίες, σύμφωνα με τη συνταγματική τάξη των οικείων κρατών μελών, θεωρούνται επίσημες γλώσσες στο σύνολο ή σε τμήμα της επικράτειάς τους.

7.   Οι αναφορές μπορούν να υποβάλλονται είτε ταχυδρομικώς είτε μέσω της διαδικτυακής πύλης αναφορών που καθίσταται διαθέσιμη στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου και που καθοδηγεί τον αναφέροντα ώστε να διατυπώσει την αναφορά κατά τρόπο που συνάδει με τις παραγράφους 1 και 2.

8.   Όποτε λαμβάνονται περισσότερες της μίας αναφορές σχετικά με το ίδιο θέμα, αυτές μπορούν να εξετασθούν από κοινού.

9.   Οι αναφορές καταχωρίζονται σε γενικό πρωτόκολλο κατά σειρά παραλαβής, αν πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2. Αναφορές που δεν πληρούν τις εν λόγω προϋποθέσεις, αρχειοθετούνται και ο λόγος γνωστοποιείται στον αναφέροντα.

10.   Οι αναφορές που εγγράφονται στο γενικό πρωτόκολλο παραπέμπονται από τον Πρόεδρο στην αρμόδια για τις αναφορές επιτροπή, η οποία ελέγχει το παραδεκτό της αναφοράς σύμφωνα με το άρθρο 227 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εάν η επιτροπή δεν καταλήγει σε συμφωνία όσον αφορά το παραδεκτό της αναφοράς, η αναφορά κηρύσσεται παραδεκτή κατόπιν αιτήματος τουλάχιστον του ενός τρίτου των μελών της επιτροπής.

11.   Οι αναφορές που έχουν χαρακτηριστεί μη παραδεκτές από την επιτροπή αρχειοθετούνται. Η αιτιολόγηση της απόφασης κοινοποιείται στον αναφέροντα. Εφόσον είναι δυνατόν, μπορούν να του υποδειχθούν άλλα μέσα προσφυγής.

12.   Οι αναφορές, αφού καταχωριστούν, καθίστανται δημόσια έγγραφα και τα ονόματα του αναφέροντος, των ενδεχόμενων συνυπογραφόντων και των ενδεχόμενων υποστηρικτών καθώς και το περιεχόμενο των αναφορών δύνανται να δημοσιευθούν από το Κοινοβούλιο για λόγους διαφάνειας. Ο αναφέρων, οι συνυπογράφοντες και οι υποστηρικτές ενημερώνονται σχετικά.

13.   Με την επιφύλαξη της παραγράφου 12, ο αναφέρων, συνυπογράφων ή υποστηρικτής μπορεί να ζητήσει τη μη δημοσίευση του ονόματός του προκειμένου να προστατευθεί ο ιδιωτικός του βίος· στην περίπτωση αυτή το Κοινοβούλιο ικανοποιεί το αίτημα αυτό.

Εάν το αίτημα του αναφέροντος δεν μπορεί να εξετασθεί εξαιτίας της ανωνυμίας του αναφέροντος, πραγματοποιείται διαβούλευση με τον αναφέροντα όσον αφορά τα περαιτέρω μέτρα που πρέπει να ληφθούν.

14.   Προκειμένου να προστατεύσει τα δικαιώματα τρίτων, το Κοινοβούλιο μπορεί, με δική του πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου τρίτου, να χειριστεί ανώνυμα μια αναφορά και/ή οποιαδήποτε από τις πληροφορίες που αυτή περιέχει, εφόσον το κρίνει σκόπιμο.

15.   Οι αναφορές που απευθύνουν στο Κοινοβούλιο φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε έχουν ως τόπο κατοικίας ή έδρα κράτος μέλος πρωτοκολλούνται και αρχειοθετούνται χωριστά. Κάθε μήνα ο Πρόεδρος διαβιβάζει κατάλογο των αναφορών του είδους αυτού που έλαβε το Κοινοβούλιο κατά τον  προηγηθέντα μήνα, με περίληψη του περιεχομένου τους, στην αρμόδια επί των αναφορών επιτροπή. Η επιτροπή μπορεί ακολούθως να ζητήσει να της διαβιβασθούν εκείνες τις οποίες κρίνει σκόπιμο να εξετάσει.

Τελευταία ενημέρωση: 22 Μαΐου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου