Eelnev 
 Järgnev 
Euroopa Parlamendi kodukordPDF
Euroopa Parlamendi kaheksas ametiaeg - Veebruar 2019
EPUB 143kPDF 853k
SISU
LIIDE
LUGEJALE
KODUKORRAGA SEOTUD PEAMISTE ÕIGUSAKTIDE KOMPENDIUM

IX OSA : PETITSIOONID

Artikkel 215 : Petitsiooniõigus

1.   Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 227 on igal Euroopa Liidu kodanikul ning igal füüsilisel või juriidilisel isikul, kes elab või kelle registrijärgne asukoht on mõnes liikmesriigis, õigus kas üksi või koos teiste kodanike või isikutega pöörduda petitsiooniga Euroopa Parlamendi poole küsimuses, mis kuulub Euroopa Liidu tegevusvaldkonda ja mis teda otseselt puudutab.

2.   Parlamendile esitatavas petitsioonis peab olema toodud iga petitsiooni esitaja nimi ja alaline elu- või asukoht.

3.   Parlamendile esitatud dokumente, mida ei ole ilmselgelt mõeldud petitsioonina, ei registreerita petitsioonina; need edastatakse viivitamata käsitlemiseks asjakohasele teenistusele.

4.   Kui petitsioonile on alla kirjutanud mitu füüsilist või juriidilist isikut, määravad allakirjutanud ühe esindaja ja tema asetäitjad, keda käsitletakse käesoleva osa rakendamisel petitsiooni esitajatena.

Kui esindajat ei ole määratud, loetakse petitsiooni esitajaks esimene allakirjutanu või mõni teine asjaomane isik.

5.   Petitsiooni esitaja võib igal ajal oma allkirja petitsioonilt tagasi võtta.

Kui kõik petitsiooni esitajad võtavad oma allkirjad tagasi, muutub petitsioon kehtetuks.

6.   Petitsioon tuleb esitada ühes Euroopa Liidu ametlikus keeles.

Muus keeles koostatud petitsioon vaadatakse läbi ainult juhul, kui petitsiooni esitaja on lisanud tõlke ühes ametlikus keeles. Parlamendi kirjavahetus petitsiooni esitajaga toimub selles ametlikus keeles, milles on koostatud tõlge.

Juhatus võib otsustada, et petitsioone võib koostada ja kirjavahetust petitsiooni esitajatega pidada muus keeles, millel vastavalt asjaomase liikmesriigi põhiseaduslikule korrale on ametliku keele staatus kas riigis tervikuna või osal riigi territooriumist.

7.   Petitsiooni saab esitada posti teel või Euroopa Parlamendi veebisaidil avatava petitsiooniportaali kaudu, mille ülesehitus aitab petitsiooni esitajal koostada lõigete 1 ja 2 tingimustele vastava petitsiooni.

8.   Kui sarnastel teemadel esitatakse mitu petitsiooni, võib neid käsitleda ühiselt.

9.   Kui petitsioonid vastavad lõikes 2 sätestatud tingimustele kantakse need saabumise järjekorras registrisse. Petitsioonid, mis ei vasta nendele tingimustele, arhiveeritakse ja petitsiooni esitajat teavitatakse selle põhjustest.

10.   President edastab registrisse kantud petitsiooni petitsioonide eest vastutavale komisjonile, kes teeb esmalt kindlaks petitsiooni lubatavuse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 227.

Kui komisjon ei saavuta petitsiooni lubatavuse küsimuses konsensust, loetakse petitsioon lubatavaks, kui seda taotleb vähemalt kolmandik komisjoni liikmetest.

11.   Petitsioon, mida vastutav komisjon ei ole tunnistanud lubatavaks, arhiveeritakse. Petitsiooni esitajat teavitatakse otsusest ja selle põhjustest. Võimaluse korral võib soovitada teisi õiguskaitsevahendeid.

12.   Registreeritud petitsioone käsitletakse avalike dokumentidena ning parlament võib läbipaistvuse huvides avaldada petitsiooni esitaja, võimalike kaasesitajate ja petitsiooni võimalike toetajate nimed ning petitsiooni sisu. Petitsiooni esitajale, kaasesitajatele ja toetajatele antakse sellest teada.

13.   Olenemata lõikest 12, võib petitsiooni esitaja, kaasesitaja või toetaja taotleda, et tema nime privaatsuse kaitse huvides ei avaldata; sellisel juhul peab parlament seda taotlust arvestama.

Kui petitsiooni esitaja kaebust ei ole võimalik tema anonüümsuse tõttu uurida, konsulteeritakse edasise tegevuse osas petitsiooni esitajaga.

14.   Kui parlament peab seda vajalikuks, võib ta omal algatusel või asjaomase kolmanda isiku taotlusel muuta petitsiooni ja/või selles sisalduvad andmed kolmandate isikute õiguste kaitsmise eesmärgil anonüümseks.

15.   Parlamendile saadetud petitsioonid, mille esitajaks on füüsilised või juriidilised isikud, kes ei ole Euroopa Liidu kodanikud ning kes ei ela ega oma registrijärgset asukohta mõnes liikmesriigis, registreeritakse ja arhiveeritakse eraldi. Iga kuu saadab president petitsioonide eest vastutavale komisjonile eelmisel kuul saabunud selliste petitsioonide nimekirja, milles on ära toodud ka petitsioonide teemad. Komisjon võib välja nõuda petitsioonid, mille läbivaatamist ta peab vajalikuks.

Viimane päevakajastamine: 22. mai 2019Õigusalane teave