Edellinen 
 Seuraava 
Euroopan parlamentin työjärjestysPDF
Kahdeksas vaalikausi - Helmikuu 2019
EPUB 149kPDF 868k
SISÄLLYS
LISÄYS
HUOMAUTUS
TÄRKEIMPIEN TYÖJÄRJESTYKSEEN LIITTYVIEN SÄÄDÖSTEN KOONNOS

OSA IX : VETOOMUKSET

215 artikla : Oikeus esittää vetoomus

1.   Kaikilla Euroopan unionin kansalaisilla sekä niillä luonnollisilla henkilöillä ja oikeushenkilöillä, joiden asuinpaikka tai sääntömääräinen kotipaikka on jossakin jäsenvaltiossa, on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 227 artiklan mukaisesti oikeus yksin taikka yhdessä toisten kansalaisten tai henkilöiden kanssa esittää Euroopan parlamentille vetoomus asiassa, joka kuuluu Euroopan unionin toiminnan alaan ja koskee häntä välittömästi.

2.   Parlamentille esitetyissä vetoomuksissa on oltava jokaisen vetoomuksen esittäjän nimi ja pysyvän asuinpaikan osoite.

3.   Vetoomuksiksi ei kirjata parlamentille tehtyjä esityksiä, joita ei selvästi ole aiottu vetoomuksiksi; sen sijaan ne toimitetaan viipymättä asiaankuuluvalle yksikölle jatkokäsittelyä varten.

4.   Kun vetoomuksen on allekirjoittanut usea luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, allekirjoittajien on nimettävä edustaja ja tämän sijaiset, jotka katsotaan vetoomuksen esittäjiksi sovellettaessa tätä työjärjestyksen osaa.

Jos edustajia ei ole nimetty, ensimmäistä allekirjoittajaa tai muuta sopivaksi katsottua henkilöä pidetään vetoomuksen esittäjänä.

5.   Kukin vetoomuksen esittäjä voi milloin tahansa perua allekirjoituksensa vetoomuksesta.

Jos kaikki vetoomuksen esittäjät peruvat allekirjoituksensa, vetoomus raukeaa.

6.   Vetoomukset on laadittava jollakin Euroopan unionin virallisella kielellä.

Muilla kielillä laaditut vetoomukset otetaan huomioon ainoastaan, jos vetoomuksen esittäjä on liittänyt mukaan käännöksen jollekin viralliselle kielelle. Parlamentin yhteydenpidossa vetoomuksen esittäjään käytetään sitä virallista kieltä, jolla käännös on laadittu.

Puhemiehistö voi päättää, että vetoomukset voidaan laatia ja kirjeenvaihto vetoomusten esittäjien kanssa voidaan käydä muilla kielillä, joilla on kyseisten jäsenvaltioiden valtiosäännön mukaisesti virallinen asema koko niiden alueella tai osassa sitä.

7.   Vetoomuksen voi esittää joko postitse tai parlamentin verkkosivustolla olevasta vetoomusportaalista, joka opastaa vetoomuksen esittäjää vetoomuksen laatimisessa 1 ja 2 kohdan mukaisella tavalla.

8.   Jos samankaltaisesta aiheesta saadaan useita vetoomuksia, ne voidaan käsitellä yhdessä.

9.   Vetoomukset merkitään luetteloon niiden vastaanottamisjärjestyksessä, jos ne ovat 2 kohdan vaatimusten mukaisia. Vetoomukset, jotka eivät täytä näitä vaatimuksia, jätetään käsittelemättä ja vetoomuksen esittäjälle ilmoitetaan tähän johtaneista syistä.

10.   Puhemies lähettää luetteloidut vetoomukset vetoomuksista vastaavaan valiokuntaan, joka määrittää ensin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 227 artiklan perusteella, voidaanko vetoomukset ottaa käsiteltäväksi.

Mikäli valiokunta ei pääse yksimielisyyteen vetoomuksen käsiteltäväksi ottamisesta, se otetaan käsiteltäväksi, jos vähintään kolmasosa valiokunnan jäsenistä sitä kannattaa.

11.   Vetoomukset, joita valiokunta ei hyväksy käsiteltäväksi, arkistoidaan. Vetoomuksen esittäjälle ilmoitetaan päätöksestä ja siihen johtaneista syistä. Mahdollisuuksien mukaan voidaan suositella muita oikeussuojakeinoja.

12.   Kun vetoomukset on merkitty luetteloon, niistä tulee julkisia asiakirjoja, ja parlamentti voi avoimuuden nimissä julkistaa vetoomuksen esittäjän nimen sekä mahdolliset allekirjoittajat ja tukijat ja vetoomuksen sisällön. Vetoomuksen esittäjälle, allekirjoittajille ja tukijoille ilmoitetaan asiasta.

13.   Sen estämättä, mitä 12 kohdassa määrätään, vetoomuksen esittäjä, allekirjoittaja tai tukija voi pyytää nimensä salaamista yksityisyytensä suojelemiseksi, jolloin parlamentin on noudatettava pyyntöä.

Jos vetoomuksen esittäjän valitusta ei pystytä tutkimaan nimettömyyden vuoksi, vetoomuksen esittäjän kanssa neuvotellaan jatkotoimista.

14.   Parlamentti voi kolmansien osapuolten oikeuksien suojelemiseksi omasta aloitteestaan tai asianomaisen kolmannen osapuolen pyynnöstä käsitellä vetoomuksen ja/tai muita siihen sisältyviä tietoja nimettöminä pitäessään tätä tarkoituksenmukaisena.

15.   Sellaisten luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden, jotka eivät ole Euroopan unionin kansalaisia ja joiden asuinpaikka tai sääntömääräinen kotipaikka ei ole missään jäsenvaltiossa, parlamentille esittämät vetoomukset kirjataan erikseen ja arkistoidaan sellaisenaan. Puhemies lähettää vetoomuksista vastaavalle valiokunnalle kuukausittain luettelon tällaisista edellisen kuukauden aikana vastaanotetuista vetoomuksista ilmoittaen samalla niiden aiheen. Valiokunta voi pyytää itselleen ne vetoomukset, jotka se haluaa ottaa tarkasteltavaksi.

Päivitetty viimeksi: 22. toukokuuta 2019Oikeudellinen huomautus