Előző 
 Következő 
Az Európai Parlament eljárási szabályzataPDF
8. parlamenti ciklus - 2019. február
EPUB 155kPDF 990k
TARTALOM
FÜGGELÉK
MEGJEGYZES AZ OLVASONAK
AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATHOZ KAPCSOLÓDÓ LEGFONTOSABB JOGI AKTUSOK GYŰJTEMÉNYE

IX. CÍM : PETÍCIÓK

215. cikk : A petíciós jog

1.   Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 227. cikkével összhangban bármely uniós polgár, valamint valamely tagállamban lakóhellyel, illetve létesítő okirat szerinti székhellyel rendelkező természetes vagy jogi személy egyénileg vagy más polgárokkal vagy személyekkel közösen petíciót nyújthat be az Európai Parlamenthez az Európai Unió tevékenységi területére tartozó és őt közvetlenül érintő ügyben.

2.   A Parlamenthez intézett petíciókban fel kell tüntetni petíció valamennyi benyújtójának a nevét és lakcímét.

3.   Amennyiben a Parlamenthez érkezett beadványból nyilvánvalóan kiderül, hogy azt nem petíciónak szánták, azt nem kell petícióként nyilvántartásba venni; ehelyett azt haladéktalanul el kell juttatni a megfelelő szervezeti egységhez további feldolgozás céljából.

4.   Ha a petíciót több természetes vagy jogi személy írja alá, az aláírók kijelölnek egy képviselőt és helyetteseket, akik e cím alkalmazásában a petíció benyújtóinak tekintendők.

Ha nem jelölnek ki képviselőt, az első aláírót vagy egy másik megfelelő személyt kell a petíció benyújtójának tekinteni.

5.   A petíció bármelyik benyújtója bármikor visszavonhatja a petícióról aláírását.

Ha a petíció valamennyi benyújtója visszavonja aláírását, a petíció semmissé válik.

6.   A petíciót az Európai Unió hivatalos nyelveinek egyikén, írásban kell megfogalmazni.

A más nyelven írt petíciót csak abban az esetben vizsgálják meg, ha ahhoz a petíció benyújtója fordítást mellékel a hivatalos nyelvek egyikén. A Parlamentnek a petíció benyújtójával folytatott levelezése azon a hivatalos nyelven zajlik, amelyen a fordítás készült.

Az Elnökség dönthet úgy, hogy a petíciókat vagy a petíciók benyújtóival folytatott levelezést más olyan nyelveken is meg lehet fogalmazni, amelyek egy adott tagállam területének egészén vagy egy részén a tagállam alkotmányos rendjének megfelelően hivatalos nyelvek.

7.   A petíciókat postai úton vagy a parlamenti honlapon rendelkezésre bocsátott petíciós portálon keresztül lehet benyújtani, amely útmutatást ad a petíció benyújtójának a petíció (1) és (2) bekezdésnek megfelelő megfogalmazásához.

8.   Ha hasonló témában több petíciót nyújtanak be, azokat együttesen lehet kezelni.

9.   A (2) bekezdésben megállapított feltételeknek megfelelő petíciókat a beérkezés sorrendjében nyilvántartásba kell venni. A feltételeknek meg nem felelő petíciókat irattárba kell helyezni, és a petíció benyújtóját ennek indokairól tájékoztatni kell.

10.   A nyilvántartásba vett petíciókat az Elnök a petíciók tárgyában illetékes bizottsághoz utalja, amely először az Európai Unió működéséről szóló szerződés 227. cikkével összhangban megállapítja a petíció elfogadhatóságát.

Ha a bizottság nem jut egyetértésre a petíció elfogadhatóságát illetően, a bizottsági tagok legalább egyharmadának kérelme alapján a petíciót elfogadhatónak kell nyilvánítani.

11.   A bizottság által elfogadhatatlannak nyilvánított petíciókat irattárba kell helyezni. A petíció benyújtóját tájékoztatni kell a határozatról és indokairól. Adott esetben alternatív jogorvoslati lehetőségeket lehet javasolni.

12.   A petíciók nyilvántartásba vételüket követően nyilvános dokumentummá válnak, és a petíció benyújtójának, az esetleges társaláíróknak és támogatóknak a nevét és a petíció tartalmát a Parlament az átláthatóság biztosítása érdekében közzéteheti. A petíció benyújtóját, társaláíróit és támogatóit erről megfelelően tájékoztatni kell.

13.   A (12) bekezdéstől eltérően, a petíció benyújtója, társaláírója vagy támogatója a magánélet védelme érdekében kérheti nevének bizalmas kezelését, amit a Parlamentnek tiszteletben kell tartania.

Ha a petíció benyújtójának panaszát azért nem lehet kivizsgálni, mert kérte nevének bizalmas kezelését, akkor a további lépésekről a petíció benyújtójával konzultálni kell.

14.   A harmadik felek jogainak védelmében a Parlament saját kezdeményezésre vagy az érintett harmadik fél kérésére anonimizálhat egy petíciót és/vagy az abban szereplő további adatokat, ha azt szükségesnek ítéli.

15.   A Parlamenthez intézett olyan petíciókat, amelyeket olyan természetes, illetve jogi személyek nyújtanak be, akik nem az Európai Unió polgárai, és a tagállamok területén lakóhellyel, illetve létesítő okirat szerinti székhellyel sem rendelkeznek, külön kell nyilvántartásba venni és irattárba helyezni. Az Elnök az előző hónapban érkezett ilyen petíciókról tárgyuk megjelölésével készült havi jegyzéket küld a bizottságnak. A bizottság a megvizsgálni kívánt petíciókat bekérheti.

Utolsó frissítés: 2019. május 22.Jogi nyilatkozat