Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklėsPDF
8-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. vasario mėn.
EPUB 150kPDF 995k
TURINYS
PRIEDĖLIS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

IX ANTRAŠTINĖ DALIS : PETICIJOS

215 straipsnis : Teisė pateikti peticijas

1.   Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 227 straipsnį kiekvienas Europos Sąjungos pilietis, taip pat kiekvienas valstybėje narėje gyvenantis ar savo registruotą buveinę turintis fizinis arba juridinis asmuo turi teisę individualiai arba kartu su kitais piliečiais ar asmenimis pateikti Europos Parlamentui peticiją bet kokiu klausimu, priklausančiu Europos Sąjungos veiklos sritims ir turinčiu jam ar jai tiesioginį poveikį.

2.   Visose Parlamentui pateikiamose peticijose jos pateikėjas nurodo savo vardą, pavardę ir nuolatinės gyvenamosios vietos adresą.

3.   Atsiųsti dokumentai, kurie nėra aiškiai pateikti Parlamentui kaip peticijos, neregistruojami kaip peticijos; vietoj to jie nedelsiant perduodami atitinkamai tarnybai nagrinėti toliau.

4.   Jei peticiją pasirašė keli fiziniai arba juridiniai asmenys, pasirašiusieji paskiria vieną atstovą ir atstovo pavaduotojus, kurie laikomi peticijos teikėjais įgyvendinant šios antraštinės dalies nuostatas.

Jei tokio asmens nebuvo paskirta, pirmasis pasirašęs asmuo arba kitas atitinkamas asmuo laikomas peticijos pateikėju.

5.   Kiekvienas peticijos pateikėjas gali bet kada atšaukti savo parašą.

Jei visi peticijos pateikėjai atšaukia savo parašus, peticija tampa niekine.

6.   Peticijos pateikiamos oficialiąja Europos Sąjungos kalba.

Kitomis kalbomis pateiktos peticijos nagrinėjamos tik tuo atveju, jei peticijos pateikėjas prie jos prideda vertimą viena iš oficialių kalbų. Parlamentas susirašinėja su peticijų pateikėjais ta oficialia kalba, kuria buvo pateiktas vertimas.

Biuras gali nuspręsti, kad peticijos ir susirašinėjimas su peticijų pateikėjais vyktų kita kalba, kuri pagal atitinkamos valstybės narės konstitucinę tvarką yra oficiali kalba visoje jos teritorijoje arba jos dalyje.

7.   Peticijas galima pateikti paštu arba pasinaudojus peticijų portalu, kuris pateikiamas Parlamento interneto svetainėje ir kuriame peticijos pateikėjui padedama peticiją parašyti taip, kad ji atitiktų 1 ir 2 dalies nuostatas.

8.   Kai panašia tema gaunamos kelios peticijos, jos gali būti nagrinėjamos kartu.

9.   Peticijos įtraukiamos į registrą pagal jų gavimo eilę, jei jos atitinka 2 dalyje išdėstytus reikalavimus. Tų reikalavimų neatitinkančios peticijos yra archyvuojamos, o apie jų neatitikimo priežastis pranešama tų peticijų pateikėjams.

10.   Į registrą įtrauktas peticijas Parlamento pirmininkas persiunčia už peticijas atsakingam komitetui, kuris pirmiausiai nustato, peticija priimtina ar ne, remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 227 straipsnio nuostatomis.

Jei komitetas nesugeba pasiekti sutarimo peticijos priimtinumo klausimu, ji laikoma priimtina, jei tam pritaria bent trečdalis komiteto narių.

11.   Peticijos, kurias komitetas paskelbia nepriimtinomis, yra archyvuojamos. Peticijos pateikėjui yra pranešama apie sprendimą ir jo priežastis. Jei įmanoma, galima pasiūlyti kitų priemonių teisėms apginti.

12.   Užregistruotos peticijos tampa viešais dokumentais, ir, siekdamas skaidrumo, Parlamentas gali paskelbti peticijos pateikėjo ar pateikėjų ir ją parėmusių asmenų vardus ir pavardes arba pavadinimus ir peticijos turinį. Peticijos pateikėjas ar pateikėjai ir ją parėmę asmenys apie tai atitinkamai informuojami.

13.   Nepaisant 12 dalies, peticijos pateikėjas ar pateikėjai arba ją parėmę asmenys gali paprašyti, kad jų vardai ir pavardės arba pavadinimai nebūtų paviešinti, siekiant išsaugoti jų privatumą; tokiu atveju Parlamentas vykdo šį prašymą.

Jei peticijos pateikėjo skundo negalima išnagrinėti dėl peticijos pateikėjo anonimiškumo, kreipiamasi į peticijos pateikėją dėl tolesnių jos nagrinėjimo būdų.

14.   Siekiant apsaugoti trečiųjų šalių teises Parlamentas savo iniciatyva arba susijusios trečiosios šalies prašymu gali peticiją ir (arba) kitą joje pateiktą informaciją paversti anonimine, jei jis mano, kad to reikia.

15.   Peticijos, pateiktos fizinių ar juridinių asmenų, kurie nėra Europos Sąjungos piliečiai ir negyvena valstybėje narėje ar neturi joje registruotos buveinės, yra registruojamos ir archyvuojamos atskira tvarka. Kiekvieną mėnesį Parlamento pirmininkas perduoda komitetui per praėjusį mėnesį gautų peticijų sąrašą, nurodydamas jų dalyką. Komitetas gali paprašyti tų peticijų, kurias, jo manymu, verta išnagrinėti.

Atnaujinta: 2019 m. gegužės 22 d.Teisinis pranešimas