Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta ReglamentsPDF
Parlamenta 8. sasaukums - 2019. gada februāris
EPUB 151kPDF 996k
SATURA RĀDĪTĀJS
PAPILDINĀJUMS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

IX SADAĻA : LŪGUMRAKSTI

215. pants : Tiesības iesniegt lūgumrakstus

1.   Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 227. pantu ikvienam Eiropas Savienības pilsonim, kā arī ikvienai fiziskai personai, kas pastāvīgi dzīvo kādā dalībvalstī, vai juridiskai personai, kuras juridiskā adrese ir kādā dalībvalstī, ir tiesības individuāli vai kopā ar citiem pilsoņiem vai citām personām iesniegt lūgumrakstu Eiropas Parlamentam par jautājumu, kas attiecas uz Eiropas Savienības darbības jomu un kas tieši skar šo pilsoni vai personu.

2.   Parlamentam iesniegtajā lūgumrakstā jānorāda katra lūgumraksta iesniedzēja vārds un pastāvīgā adrese.

3.   Parlamentam iesniegtus iesniegumus, kas acīmredzami nav paredzēti kā lūgumraksti, nereģistrē kā lūgumrakstus; tā vietā tos nekavējoties nosūta attiecīgajam dienestam tālākai apstrādei.

4.   Ja lūgumrakstu ir parakstījušas vairākas fiziskas vai juridiskas personas, parakstītāji ieceļ pārstāvi un viņa aizstājējus, kurus, piemērojot šo sadaļu, uzskata par lūgumraksta iesniedzējiem.

Ja šāda iecelšana nav notikusi, par lūgumraksta iesniedzēju uzskata pirmo parakstītāju vai citu piemērotu personu.

5.   Jebkurš lūgumraksta iesniedzējs var jebkurā laikā atsaukt savu parakstu lūgumrakstā.

Ja visi lūgumraksta iesniedzēji atsauc savus parakstus, lūgumraksts vairs nav spēkā.

6.   Lūgumraksti jāraksta kādā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām.

Citās valodās rakstītus lūgumrakstus izskata, ja tiem ir pievienots tulkojums kādā no oficiālajām valodām. Sarakstē ar lūgumraksta iesniedzēju Parlaments izmanto to oficiālo valodu, kurā iesniegts tulkojums.

Prezidijs var pieņemt lēmumu, ka lūgumrakstiem un sarakstei ar lūgumrakstu iesniedzējiem var izmantot citas valodas, kam saskaņā ar attiecīgo dalībvalstu konstitucionālo kārtību visā teritorijā vai tās daļā ir piešķirts oficiāls statuss.

7.   Lūgumrakstus var iesniegt pa pastu vai Parlamenta tīmekļa vietnes Lūgumrakstu portālā, kurā lūgumraksta iesniedzējam sniegti norādījumi par lūgumraksta noformējumu atbilstīgi 1. un 2. punkta prasībām.

8.   Ja par līdzīgu jautājumu ir iesniegti vairāki lūgumraksti, tos var izskatīt kopā.

9.   Lūgumrakstus  iekļauj  vispārējā  reģistrā  to  iesniegšanas  secībā,  ja  tie  atbilst  2. punktā noteiktajiem nosacījumiem. Lūgumrakstus, kas šiem nosacījumiem neatbilst, nodod arhīvā, un lūgumraksta iesniedzējam par to sniedz paskaidrojumus.

10.   Vispārējā reģistrā iekļautos lūgumrakstus Parlamenta priekšsēdētājs nodod par lūgumrakstiem atbildīgajai komitejai, kas nosaka, vai lūgumraksti ir pieņemami saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 277. pantu.

Ja  atbildīgā  komiteja  nevar  panākt  vienprātīgu  lēmumu  par  lūgumraksta  pieņemamību,  šo lūgumrakstu atzīst par pieņemamu ar noteikumu, ka to pieprasa vismaz trešā daļa komitejas locekļu.

11.   Lūgumrakstus, kuri atzīti par nepieņemamiem, nodod arhīvā. Lūgumraksta iesniedzējam par to nosūta pamatotu lēmumu. Ja iespējams, var ieteikt alternatīvus pārsūdzības līdzekļus.

12.   Lūgumraksti pēc reģistrācijas kļūst par publiskiem dokumentiem, un Parlaments pārredzamības nolūkā var publicēt lūgumraksta iesniedzēja, citu iespējamo lūgumraksta parakstītāju un atbalstītāju vārdus un lūgumraksta saturu. Par to attiecīgi informē lūgumraksta iesniedzēju un citus lūgumraksta parakstītājus un atbalstītājus.

13.   Neatkarīgi no 12. punkta lūgumraksta iesniedzējs, cits lūgumraksta parakstītājs vai atbalstītājs var prasīt, lai viņa vārds netiktu publicēts viņa privātās dzīves aizsardzības apsvērumu dēļ; tādā gadījumā Parlaments ņem vērā šo pieprasījumu.

Ja lūgumraksta iesniedzēja sūdzību nevar izmeklēt tāpēc, ka tā ir anonīma, notiek apspriešanās ar lūgumraksta iesniedzēju par veicamiem pasākumiem.

14.   Lai aizsargātu trešo personu tiesības, Parlaments var pēc savas iniciatīvas vai pēc attiecīgās trešās personas pieprasījuma anonimizēt lūgumrakstu un/vai citus tajā ietvertos datus, ja tas uzskata to par vajadzīgu.

15.   Lūgumrakstus, ko Parlamentam iesniegušas fiziskas vai juridiskas personas, kuras nav Eiropas Savienības pilsoņi un kuru pastāvīgā dzīvesvieta vai juridiskā adrese nav kādā dalībvalstī, reģistrē un arhivē atsevišķi. Katru mēnesi Parlamenta priekšsēdētājs nosūta par lūgumrakstiem atbildīgajai komitejai iepriekšējā mēnesī saņemto lūgumrakstu sarakstu, norādot lūgumraksta priekšmetu. Komiteja var pieprasīt tos lūgumrakstus, kurus tā vēlas izskatīt.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 22. maijsJuridisks paziņojums