Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees ParlementPDF
Achtste zittingsperiode - Februari 2019
EPUB 153kPDF 1012k
INHOUD
AANHANGSEL
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL IX : VERZOEKSCHRIFTEN

Artikel 215 : Petitierecht

1.   Overeenkomstig artikel 227 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie heeft iedere burger van de Europese Unie, alsmede iedere natuurlijke of rechtspersoon met verblijfplaats of statutaire zetel in een lidstaat, het recht om individueel of samen met andere burgers of personen een verzoekschrift tot het Parlement te richten betreffende een onderwerp dat tot de werkterreinen van de Europese Unie behoort en dat hem rechtstreeks aangaat.

2.   Aan het Parlement gerichte verzoekschriften vermelden de naam en de vaste woonplaats van iedere indiener.

3.   Bij het Parlement ingediende geschriften die duidelijk niet bedoeld zijn als verzoekschrift, worden niet als verzoekschrift ingeschreven. In plaats daarvan worden zij onverwijld toegezonden aan de passende dienst voor verdere behandeling.

4.   Wanneer een verzoekschrift door verscheidene natuurlijke of rechtspersonen is ondertekend, wijzen de ondertekenaars een vertegenwoordiger en plaatsvervangende vertegenwoordigers aan die voor de toepassing van deze titel van het Reglement als de indieners worden beschouwd.

Wanneer geen dergelijke vertegenwoordigers zijn aangewezen, wordt de eerste ondertekenaar of een andere geschikte persoon als de indiener beschouwd.

5.   Iedere indiener kan op elk moment zijn handtekening onder het verzoekschrift intrekken.

Indien alle indieners hun handtekeningen intrekken, dan vervalt het verzoekschrift.

6.   De verzoekschriften moeten gesteld zijn in een officiële taal van de Europese Unie.

In een andere taal gestelde verzoekschriften worden alleen in behandeling genomen als de indiener een in een officiële taal gestelde vertaling heeft bijgevoegd. De briefwisseling van het Parlement met de indiener van het verzoekschrift wordt gevoerd in de taal van de vertaling.

Het Bureau kan besluiten dat verzoekschriften en briefwisseling met indieners in andere talen gesteld kunnen zijn, mits deze talen overeenkomstig de grondwettelijke orde van de betrokken lidstaten op hun gehele grondgebied of een deel daarvan als officiële taal gelden.

7.   Verzoekschriften kunnen worden ingediend per post of via het verzoekschriftenportaal dat beschikbaar wordt gesteld op de website van het Parlement, waar de indiener aanwijzingen krijgt om het verzoekschrift te formuleren op een wijze die in overeenstemming is met de leden 1 en 2.

8.   Indien meerdere verzoekschriften worden ontvangen over eenzelfde onderwerp, kunnen zij gezamenlijk worden behandeld.

9.   Verzoekschriften die aan de in lid 2 gestelde voorwaarden voldoen, worden in volgorde van binnenkomst in een algemeen register ingeschreven. Verzoekschriften die daar niet aan voldoen, worden ter zijde gelegd. De redenen daarvoor worden meegedeeld aan de indiener van het verzoekschrift.

10.   De in het algemeen register ingeschreven verzoekschriften worden door de Voorzitter naar de voor verzoekschriften bevoegde commissie verwezen, die eerst vaststelt of het verzoekschrift ontvankelijk is overeenkomstig artikel 227 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Indien de commissie geen overeenstemming bereikt over de ontvankelijkheid van het verzoekschrift, wordt het ontvankelijk verklaard als ten minste een derde van de leden van de commissie daarom verzoekt.

11.   Verzoekschriften die door de commissie niet-ontvankelijk zijn verklaard, worden gearchiveerd. De indiener van het verzoekschrift wordt met opgave van redenen hiervan in kennis gesteld. Eventueel kunnen alternatieve verhaalmiddelen worden aanbevolen.

12.   Verzoekschriften worden openbare documenten zodra zij zijn geregistreerd. Om redenen van transparantie mag het Parlement de naam van de indiener, eventuele mede-indieners en eventuele medeondertekenaars en de inhoud van het verzoekschrift publiceren. De indiener, mede-indieners en medeondertekenaars worden dienovereenkomstig geïnformeerd.

13.   Niettegenstaande lid 12 kunnen indieners, mede-indieners of medeondertekenaars verzoeken hun naam niet te publiceren ter bescherming van hun privacy, in welk geval het Parlement dit verzoek dient in te willigen.

Wanneer de klacht van de indiener omwille van de anonimiteit van de indiener niet kan worden behandeld, wordt de indiener geraadpleegd over de vraag welke verdere stappen moeten worden ondernomen.

14.   Om de rechten van derden te beschermen, kan het Parlement op eigen initiatief of op verzoek van de betrokken derde een verzoekschrift en/of andere daarin vervatte gegevens anonimiseren indien het dit gepast acht.

15.   Verzoekschriften die bij het Parlement zijn ingediend door natuurlijke of rechtspersonen die geen burger van de Europese Unie zijn en niet hun verblijfplaats of statutaire zetel in een lidstaat hebben, worden afzonderlijk geregistreerd en gearchiveerd. De Voorzitter zendt maandelijks een overzicht van de in de voorafgaande maand ontvangen verzoekschriften, met vermelding van het onderwerp, naar de commissie. De commissie kan de verzoekschriften waarvan zij behandeling dienstig acht opvragen.

Laatst bijgewerkt op: 22 mei 2019Juridische mededeling