Înapoi 
 Înainte 
Regulamentul de procedură al Parlamentului EuropeanPDF
Legislatura a 8-a - Februarie 2019
EPUB 157kPDF 1071k
CUPRINS
APENDICE
ÎN ATENŢIA CITITORILOR
COMPENDIU DE ACTE JURIDICE PRINCIPALE REFERITOARE LA REGULAMENTUL DE PROCEDURĂ

TITLUL IX  : PETIŢII

Articolul 215 : Dreptul de petiționare

1.   În conformitate cu articolul 227 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, orice cetățean al Uniunii Europene, precum și orice persoană fizică sau juridică având reședința sau sediul social într-un stat membru are dreptul de a înainta cu titlu individual sau în asociere cu alți cetățeni sau persoane, o petiție Parlamentului European, privind un subiect care face parte din domeniile de activitate ale Uniunii Europene și care îl sau o privește în mod direct.

2.   Petițiile adresate Parlamentului trebuie să menționeze numele și domiciliul fiecăruia dintre petiționari.

3.   Documentele transmise Parlamentului care trădează în mod clar faptul că nu reprezintă petiții nu sunt înregistrate ca petiții; în schimb, aceste documente sunt transmise fără întârziere serviciului corespunzător pentru a fi tratate.

4.   În cazul în care o petiție este semnată de mai multe persoane fizice sau juridice, semnatarii desemnează un reprezentant și reprezentanți supleanți care, în scopul prezentului titlu, sunt considerați a fi petiționari.

În lipsa unei asemenea desemnări, primul semnatar sau o altă persoană adecvată este considerată a fi petiționarul.

5.   Fiecare petiționar își poate retrage semnătura de pe petiție în orice moment.

În cazul în care toți petiționarii își retrag semnăturile, petiția devine nulă și lipsită de efecte.

6.   Petițiile trebuie redactate într-o limbă oficială a Uniunii Europene.

Petițiile redactate într-o altă limbă sunt examinate numai dacă petiționarul a anexat o traducere într-o limbă oficială. În corespondența sa cu petiționarul, Parlamentul utilizează limba oficială în care a fost tradusă petiția.

Biroul poate decide ca petițiile și corespondența cu petiționarii să poată fi redactate în alte limbi care, în temeiul normelor constituționale din statele membre în cauză, se bucură de statutul de limbă oficială pe întreg teritoriul lor sau doar pe o parte din acesta.

7.   Petițiile pot fi transmise prin poștă sau prin portalul pentru petiții care este pus la dispoziție pe site-ul de internet al Parlamentului și care îndrumă petiționarul în vederea formulării petiției într-un mod ce respectă dispozițiile de la alineatele (1) și (2).

8.   În cazul în care se primesc mai multe petiții privind un subiect similar, acestea pot fi examinate în comun.

9.   Petițiile se înscriu într-un registru general în ordinea primirii, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la alineatul (2). În caz contrar, petițiile se arhivează, iar petiționarului i se aduce la cunoștință motivul arhivării.

10.   Președintele trimite petițiile înscrise în registrul general comisiei competente în materie de petiții care stabilește în primul rând dacă acestea sunt admisibile în conformitate cu articolul 227 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

În cazul în care comisia competentă nu reușește să ajungă la un consens privind admisibilitatea petiției, aceasta este declarată admisibilă la cererea a cel puțin o treime dintre membrii comisiei.

11.   Petițiile declarate inadmisibile de către comisie se arhivează. Decizia motivată se notifică petiționarului. În cazul în care este posibil, pot fi recomandate modalități alternative de soluționare.

12.   Odată înregistrate, petițiile devin documente publice, iar numele petiționarului, ale eventualilor cosemnatari ai petiției și ale eventualelor persoane care sprijină petiția, precum și conținutul petiției pot fi publicate de Parlament din motive de transparență. Petiționarul, cosemnatarii petiției și persoanele care sprijină petiția sunt informați în consecință.

13.   Fără a aduce atingere alineatului (12), petiționarul, un cosemnatar al petiției sau o persoană care sprijină petiția pot solicita ca numele lor să nu fie divulgat pentru a li se proteja viața privată, iar Parlamentul respectă, în acest caz, această solicitare.

În cazul în care reclamația petiționarului nu poate fi cercetată din motive de anonimitate, petiționarul este consultat cu privire la următoarele etape care trebuie parcurse.

14.   În scopul de a proteja drepturile părților terțe, Parlamentul poate, din proprie inițiativă sau la cererea părții terțe în cauză, să confere anonimat unei petiții și/sau altor date incluse în aceasta, în cazul în care consideră că acest lucru este necesar.

15.   Petițiile adresate Parlamentului de către persoane fizice sau juridice care nu sunt cetățeni ai Uniunii Europene și nici nu au reședința sau sediul social într-un stat membru se înregistrează și se arhivează separat. Președintele adresează lunar comisiei competente în materie de petiții o situație cu înregistrările petițiilor primite în cursul lunii precedente și menționează obiectul acestora. Comisia poate solicita comunicarea petițiilor pe care consideră oportun să le examineze.

Ultima actualizare: 22 mai 2019Notă juridică