Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamentaPDF
8. parlamentarno obdobje - februar 2019
EPUB 143kPDF 909k
VSEBINA
DODATEK
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV IX : PETICIJE

Člen 215 : Pravica do peticije

1.   V skladu s členom 227 Pogodbe o delovanju Evropske unije imajo vsi državljani Evropske unije in vse fizične ali pravne osebe s prebivališčem ali statutarnim sedežem v eni od držav članic pravico, da samostojno ali skupaj z drugimi državljani ali osebami naslovijo na Parlament peticijo glede vprašanj, ki spadajo na področje delovanja Evropske unije in ki jih neposredno zadevajo.

2.   Peticije, predložene Parlamentu, morajo vsebovati ime in stalni naslov vsakega predlagatelja peticije.

3.   Če so Parlamentu predloženi zahtevki, pri katerih očitno ne gre za peticijo, se ne registrirajo kot peticije, temveč se nemudoma posredujejo v nadaljnjo obravnavo ustrezni službi.

4.   Kadar peticijo podpiše več fizičnih ali pravnih oseb, podpisniki določijo predstavnika in njegovega namestnika, ki za namene tega naslova štejeta kot predlagatelja peticije.

Če predstavnik in njegov namestnik nista bila določena, se kot predlagatelj peticije šteje prvi podpisnik ali druga ustrezna oseba.

5.   Vsak predlagatelj peticije lahko kadarkoli umakne svoj podpis s peticije.

Če podpise s peticije umaknejo vsi predlagatelji, postane nična.

6.   Peticije morajo biti sestavljene v enem od uradnih jezikov Evropske unije.

Peticije, sestavljene v drugih jezikih, se upoštevajo le, če predlagatelj priloži prevod v uradnem jeziku. Dopisovanje Parlamenta s predlagateljem poteka v uradnem jeziku, v katerem je napisan prevod.

Predsedstvo lahko odloči, da se peticije in dopisovanje s predlagatelji lahko pripravijo v drugih jezikih, ki v skladu z ustavnim redom držav članic uživajo status uradnega jezika na njihovem celotnem ozemlju ali delu tega ozemlja.

7.   Peticije se lahko vložijo po pošti ali prek portala za peticije, ki je dostopen prek spletišča Parlamenta in ki predlagatelja peticije usmerja tako, da odda peticijo v skladu z odstavkoma 1 in 2.

8.   Kadar je prejetih več peticij s podobno vsebino, se lahko obravnavajo skupaj.

9.   Peticije se vpišejo v register po vrstnem redu, po katerem so prispele, če izpolnjujejo pogoje iz odstavka 2. Peticije, ki teh pogojev ne izpolnjujejo, se arhivirajo, predlagatelja peticije pa se obvesti o razlogih za to.

10.   Predsednik posreduje v register vpisane peticije odboru, pristojnemu za peticije, ki najprej ugotovi dopustnost peticije v skladu s členom 227 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Če odbor ne doseže soglasja glede dopustnosti peticije, se ta na zahtevo vsaj tretjine članov odbora razglasi za dopustno.

11.   Peticije, ki jih odbor razglasi za nedopustne, se arhivirajo. Predlagatelja peticije se obvesti o taki odločitvi in razlogih zanjo. Kadar je mogoče, se lahko predlagajo druga pravna sredstva.

12.   Ko so peticije registrirane, postanejo javni dokument in Parlament lahko zaradi preglednosti objavi ime predlagatelja ter morebitnih sopredlagateljev in morebitnih podpornikov peticije in njeno vsebino. Predlagatelja, sopredlagatelje in podpornike peticije se o tem ustrezno obvesti.

13.   Predlagatelj, sopredlagatelj ali podpornik peticije lahko ne glede na odstavek 12 zahteva, da se njegovo ime zaradi varovanja zasebnosti ne objavi, Parlament pa tej zahtevi ugodi.

Kadar pritožba predlagatelja peticije ne dopušča preiskave zaradi anonimnosti, se s predlagateljem peticije posvetuje o nadaljnjih korakih.

14.   Parlament lahko zaradi zaščite pravic tretjih oseb na lastno pobudo ali na zahtevo zadevne tretje osebe anonimizira peticijo in/ali druge podatke, ki jih vsebuje, če se mu to zdi primerno.

15.   Peticije, ki jih na Parlament naslovijo fizične ali pravne osebe, ki niso niti državljani Evropske unije niti ne prebivajo ali nimajo statutarnega sedeža v eni od držav članic, se zabeležijo in arhivirajo ločeno. Predsednik vsak mesec odboru pošlje seznam v preteklem mesecu prejetih tovrstnih peticij z navedbo njihove vsebine. Odbor lahko zahteva vpogled v tiste, ki jih želi obravnavati.

Zadnja posodobitev: 22. maj 2019Pravno obvestilo