Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordningPDF
Åttonde valperioden - Februari 2019
EPUB 151kPDF 947k
INNEHÅLL
TILLÄGG
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING IX : FRAMSTÄLLNINGAR

Artikel 215 : Rätt att inge framställningar

1.   I enlighet med artikel 227 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt har alla medborgare i Europeiska unionen och alla fysiska eller juridiska personer som är bosatta i eller har sin hemvist eller säte i en medlemsstat rätt att ensamma eller tillsammans med andra medborgare eller personer göra en framställning till parlamentet i en fråga som hör till Europeiska unionens verksamhetsområde och som direkt berör framställaren.

2.   Framställningar till parlamentet ska vara försedda med namn och hemvist för varje framställare.

3.   Sådant som ingetts till parlamentet och som helt uppenbart inte syftar till att utgöra en framställning ska inte registreras som framställningar utan ska utan dröjsmål vidarebefordras till lämplig avdelning för fortsatt behandling.

4.   Om en framställning undertecknats av flera fysiska eller juridiska personer ska undertecknarna utse en företrädare och ställföreträdande företrädare som ska betraktas som framställarna i enlighet med denna avdelning.

Om ingen företrädare har utsetts ska den första undertecknaren, eller en annan lämplig person, betraktas som framställaren.

5.   Var och en av framställarna får när som helst dra tillbaka sin underskrift från framställningen.

Om samtliga framställare skulle dra tillbaka sina underskrifter ska framställningen förlora sin giltighet.

6.   Framställningar ska vara avfattade på ett av Europeiska unionens officiella språk.

Framställningar som är avfattade på ett annat språk ska endast behandlas om framställaren bifogar en översättning av innehållet på ett officiellt språk. Parlamentets korrespondens med framställaren ska ske på det officiella språk som översättningen avfattats på.

Presidiet får besluta att framställningar och korrespondens med framställare får avfattas på andra språk som i enlighet med de berörda medlemsstaternas konstitutionella ordning har officiell ställning i hela eller delar av deras territorium.

7.   Framställningar får lämnas in antingen per post eller genom den framställningsportal som ska finnas tillgänglig på parlamentets webbplats och som syftar till att vägleda framställaren så att denne formulerar framställningen på ett sätt som är förenligt med punkterna 1 och 2.

8.   Om ett antal framställningar om liknande ämnen mottas får de behandlas tillsammans.

9.   Framställningar som uppfyller villkoren i punkt 2 ska tas upp i ett register i den ordning de tas emot. De framställningar som inte uppfyller dessa villkor ska läggas till handlingarna och framställaren ska underrättas om skälen till detta.

10.   Framställningar som upptagits i registret, ska av talmannen hänvisas till utskottet med ansvar för framställningar, som först ska fastställa huruvida framställningen är tillåtlig i enlighet med artikel 227 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Om utskottet inte kan enas ska framställningen förklaras tillåtlig om minst en tredjedel av utskottsledamöterna så begär.

11.   Framställningar som utskottet har förklarat otillåtliga ska läggas till handlingarna. Framställaren ska underrättas om beslutet och skälen till detta. I den mån det är möjligt får alternativa möjligheter till att få saken prövad rekommenderas.

12.   När framställningarna har registrerats ska de bli offentliga handlingar, och framställarens namn, namnen på de eventuella ytterligare personer som undertecknat framställningen eller gett den sitt stöd samt framställningens innehåll får offentliggöras av parlamentet för att säkerställa insyn. Framställaren och ytterligare personer som undertecknat framställningen eller gett den sitt stöd ska informeras vederbörligen.

13.   Trots vad som sägs i punkt 12 får framställaren och varje ytterligare person som undertecknat framställningen eller gett den sitt stöd, för att skydda sin integritet, begära att hans, hennes eller dess namn hemlighålls, och parlamentet ska i sådana fall respektera denna begäran.

Om framställarens klagomål inte kan undersökas på grund av att framställaren är anonym, ska framställaren höras angående vilka ytterligare åtgärder som ska vidtas.

14.   För att skydda tredjeparters rättigheter får parlamentet, på eget initiativ eller på begäran av den berörda tredjeparten, anonymisera en framställning och/eller uppgifter i den om det anser detta vara lämpligt.

15.   Framställningar till parlamentet som ingetts av fysiska eller juridiska personer som varken är medborgare i Europeiska unionen, bosatta i en medlemsstat eller har sin hemvist eller säte i en medlemsstat, ska registreras och arkiveras separat. En gång i månaden ska talmannen till utskottet översända en förteckning över sådana framställningar som mottagits under föregående månad, med angivande av vilket ämne de behandlar. Utskottet får begära att få tillgång till de framställningar som det önskar pröva.

Senaste uppdatering: 22 maj 2019Rättsligt meddelande